הנומאה ןוגינ
ןוגינה

ד"בח תדוגא יריעצ לש 654 .סמ עובשה תחיש"ב םסרופ רופיסה

ורהנ םיבר .הלוכ השרווב רבד-םש היה גטספ דוד-לאירזע 'ר לש ברעה ולוק
,דסחב םיררושמ םה ףא ,ויחאו דוד-לאירזע 'ר וגהנ ובש תסנכה תיב לא
וויל םהו הביתה ינפל רבוע היה דוד-לאירזע 'ר .םיארונה םימיב ללפתהל
.ויעמוש לכ תא ףחסש ,שגרמו לולצ ,םר לוקב ןחינ אוה .הלהקמכ ותוא

הנממו ,הנטק הירטנלג תונח ול התייה .ידמל םיעונצ ויה םיירמוחה וייח
.הניגנה םלועמ - רחא רוקממ באש ורשואו וקופיס רקיע תא ,דובכב סנרפתה
,ובר לש ושרדמ-תיב לא ,קצווטואל רשייה םכרד תא ושע םישגרמה וינוגינ
תא דואמ בביחש ,ומצע תוכזב ןוגינ ןמא ,ץיזדוממ רזעלא הידידי לואש יבר
ןוגינ רצחל עיגה ובש םוי יכ ועדי רבכ יברה לש ותביבסב םידיסחה .וינוגינ
.יברל גח םוי אוה ,דוד-לאירזע 'ר לש שדח

יקוח ףא-לע .יצאנה שוביכה יננע ,םירוחש םיננעב ורדקתה הפוריא ימש
ונימאה אל הפוריא ידוהי תיברמ ,תואטגהו בוהצה יאלטה ,הילפאה
טלמיהל וחילצה ףאו הפמה תא ןוכנ וארק םיטעמ קר .תורדוקה תויזחתל
יברה היה םהמ דחא .םיחטבמ םוקמל עיגהלו יצאנה שוביכה תועורזמ
ןילופל םיצאנה תסינכ םע .וליצהל םינוילע םיצמאמ ושע וידיסחש ,ץיזדוממ
.תירבה-תוצראל ןפי ךרד םשמו ,הנליוול יברה חרבוה

תובכרמ תחאב ,םידוהיה ויחאמ םיפלא םע ,דוד-לאירזע 'ר סחדנ תעכ
ןורקב ריוואה .הקנילברט הדמשהה הנחמ לא השרוומ ךרדב ,תוומה
,םימו ריווא טעמל ועווישש ,ףטו םישנ ,םישנא .קינחמ היה סומעה רקבה
,הזמ הז תוגוז ודרפוה ןכל םדוק .תויצאנה תויחה ידי-לע תוירזכאב וסחדנ
.םהיריקי יניעל תוומל ורונ םילשוכ םינקזו םהיתומיא ידימ וערקנ םידלי

קושקש .ומצע ךותב סנוכמ היה דוד-לאירזע 'ר .הכרדל האצי תבכרה
,ןטקה ןולחל דעבמ המינפ רדחש ריוואה טעמ םע ,ינוטונומה םילגלגה
םיחנאנ ,הזל הז םיקובד ודמע םישנאה .הריוואה תא תצקמב וטיקשה
.טקשב םיקנאנו

ןימאמ ינא" :ב"יה רקיעה תולימ עתפל ומק דוד-לאירזע 'ר לש ויניע לומ
הכחא הז לכ םע ,המהמתיש יפ-לע-ףאו חישמה תאיבב המלש הנומאב
אקווד .ןנכותבו םילימב קמעתהו ויניע תא םצע אוה ".אוביש םוי לכב ול
.ידוהי לש ותנומא תנחבנ ,דובא הארנ לוכהשכ ,ובילב רמא ,וישכע

הכפתשה המיענה .תישירחו הטקש המיענ םזפל ויתפש ולחה םואתפו
'ר לש ותוקבד .ןמע הדחאתהש דע םילימה לא הרבח טא-טאו ,הל
וחור לבא ,סוחד ופוגו תומוצע ויניע .עגרל עגרמ הכלהו הרבג דוד-לאירזע
.לע-לא תקסונו םוקמהו ןמזה תוביסנמ תקתנתמ

תויורכה םיינזואה תואמבו ןורקב ררתשהש טלחומה טקשב ללכ שח אל אוה
אוה .ירמגל רחא םלועמ וחקלנ וליאכש ,םיאלפומה םילילצה עמשמל המהדתב
עגרמו ,טקשב הליחתב ,ותרישל ךשמהב םיפרטצמה תולוקה תא עמש אל םג
.ךלוהו רבוג לוקב עגרל

תובבלבש הרוהטה הנומאל ורבח ,תושודקה םילימה םע ,תשגרמה המיענה
,םילפשומ םישנאב סוחד ,םלש ןורק .הרידאו הלודג הרישב םכותמ וצרפו
ןימאמ ינא" :זועב רש ,הקנילברטל םכרד םישועה ,םיאכודמו םיבערומ
".המהמתיש יפ-לע-ףאו...חישמה תאיבב...

.תאזה האלפומה הרישה הכשמנ הכורא העש

.וחכנ טיבהו ויניע תא דוד-לאירזע 'ר חקפ ,קוחר םולחמ ררועתמכ ,עתפל
.דואמ רעסנ היה אוה .תועמדמ תובוטר וייחלו יכבמ תומודא ויה ויניע
המשנה לש הנוגינ אוה הזה ןוגינה" ,ותוא םיבבוסה לא הנפ ,"!םירקי םיחא"
אל תופידרו תולג תונש יפלא םגש ,הרוהטה הנומאה ןוגינ והז .תידוהיה
הקסע יעבד ןאמ לכל עיצהל ינא הצור" .עגרל קנחנ ולוק ".הל ולכי
ןוגינה תא איבהל חילציו ומצע תא ליצי ,תבכרהמ ץופקיש ימ :תיתרגש-יתלב
יקלחמ תיצחמ ול ינא קינעמ ,ץיזדוממ ר"ומדאה יברו ירומ לא הזה
"...אבה-םלועב

רובעכ .םישנאה ישאר תא רקסו ויתונוהב תוצק לע םמורתה דוד-לאירזע 'ר
.םהל דמע דוע םחוכש םיריעצ םירוחב ינש ויה הלא .םיידי יתש ומרוה עגר
העש רובעכ .רחאה קיזחה-הרחה ,"הקסעל ןכומ" .דחאה רמא ",ילע לבקמ"
לע ורגסש םישרקה תא קרפל ,םירחאה לש םתרזעב םיינשה וחילצה הלק
ךותמ הז רחא הזב וצפקו םהיחאמ ודרפנ םה .ןורקה ימורמבש ןטקה ןולחה
.תטעושה תבכרה

דחא תירבה-תוצראב ץיזדוממ יברה לש ותלד ףס לע בצייתה ןמז רובעכ
אוה םלואו ,תבכרהמ הציפקב ותומ לא קסרתה ורבח יכ ,ררבתה .םיינשהמ
וינזואב ללוג ,יברה לש ורדח לא סנכנ אוה .תפותהמ טלמיהל חילצהו לצינ
התוא לכ .ודיסח ,דוד-לאירזע 'ר לש ונוגינ תא וינפל רשו אלמה רופיסה תא
.יכבב ררימו יברה ולומ בשי העש

םלועה לכב גטספ דוד-לאירזע 'ר לש ונוגינ תא ץיפהש אוה ץיזדוממ יברה
ןוגינה םעו" ,רמא ",םיזגה תופרשמ לא םידוהי ודעצ הזה ןוגינה םע" .ולוכ
".ונקדצ-חישמ ינפ תא לבקל םידוהי ודעצי הזה

 -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע