Logo Modzitz

םיאבה םיכורב
If you don't see the Ticker then Your browser does not support java, or java is not enabled!
Please enable Java, to see the Ticker!

 

 


Reb Yisrael zt"l
.ןושארה יברה ,ל"קוצז ץיזדוממ בואט לארשי יבר ןרמ

Reb Shaul Yedidya Elazer zt"l
.ינשה יברה ,ל"קוצז ץיזדוממ בואט רזעלא הידידי לואש יבר ןרמ

Reb Shmuel Eliahu zt"l
ישילשה יברה ,ל"קוצז ץיזדוממ בואט והילא לאומש יבר ןרמ

HaRebbe Shlita
יעיברה יברה ,ל"קוצז ץיזדוממ בואט ןד לארשי יבר ןרמ

ונרוד דעו בוט םש לעבהמ

היה ,ןמלז המלש 'ר ,החפשמה שאר .שדוק יררהב הדוסי ץיזדומ תלשוש
.הכרבל שודקו קידצ רכז ,בוט םש לעב לארשי יבר לש ותרובח ינבמ דחא

רודבש םיקידצ ו"למ דחאל בשחנ ,שריה יבצ יבר ,ןמלז יבר לש ונב
רזנ םלוע דוסי קידצ" .םיאבה םיאילפמה םירבדה תא ותרח ותבצמ לעו
,תמאב 'ה דבוע ,אשירפו אדיסח ,אשידק אניצוב ,ןורשה תלצבח לעב לארשי
וזירפה םרט דוע םהה םימיבו "ןמלז 'רב יבצ 'ר ברה ונרומ םיקלא שיא
ןוגינה םלוע תא רשיקש ןושארה היה יבצ יבר רתסנה קידצה .םיראתב
.לארשי תיב םע הרישה םלועו

יונב אוהו הדגא ,ארקמ וב שיש "ןורשה תלצבח" רישה רייתשנ ונממ
.הלבקה תרות יקמעב תואיקב וב שי ."תוריפסה רשע" דוס לע

,לארשיב םסרופמו לודג בר" לודגה ונבר דלונ ,הז אלפומ רתסנ קידצל
,אשידק אניצוב ,ותראפתו לארשי רזנ ,ורדהו רודה תפומ ,םלוע דוסי קידצ
.רימזוקמ לאקזחי יבר ."אשירפו אדיסח

ל"צז רימזוקמ בואט לאקזחי יבר שדוקה ןרמ

רחשב דוע .ןילופבש קסנולפ ריעב ה'לקת תנשב דלונ לודגה ונבר
.הבגשנ השודקבו םייוליע תונורשכב ךרבתנ וירוענ

"הזוח"ה ץיוורוה קחצי בקעי יבר - םילודגה ויתוברמ לביק תודיסחב
ידוהי"ה קחצי בקעי יברו ץינ'זוקמ דיגמה לארשי יבר ,ןילבולמ
היה דחוימב םלוא .הכרבל םישודקו םיקידצ רכז ,אחסישפמ "שודקה
.וידימלתבש דחוימהו דחאל בשחנו בורוקמ לאומש יברל קובד

,השמ 'ר תב - ותשא י"ע להונ קסעה םלוא ,רחסמב אצמ ותסנרפ תא
.תודיסחבו הרותב קסעו בשי ומצע אוה .טרהאוודמ קהבומ םכח דימלת
.לאקזחי יבר הב לבס ,תידיסח ריעל התיה םרט קסנולפש רחאמ
אוה .חספ לילב 'ללה" רמול זעהש לע םירורמ ועיבשה םידגנתמה
.םודאר זוחמבש אננעש ריעל רבע

יבר ושרוי לש ,וירחאל דימ ,ותריטפו בוראקמ לאומש יבר-ובר תומ רחאל
הבר הבהאב ולביקש אחסישפמ םינוב החמש יבר לא עסנ ,בורגנוומ קחצי
יבר לחה ,אחסישפמ םינוב 'ר יברה תריטפ רחאל דימ .היולג הביחבו
- יברה לש ונב םידיסח גיהנהל ולחה העש התואבש ףא ,םסרפתהל לאקזחי
.קצוקמ לדנמ םחנמ יבר לודגה ודימלתו אחסישפמ השמ םהרבא יבר
ולחה םינומהו שדוקה חורבו םייולג םיתפומב ונבר םסרפתנ הרהמ דע
,ושרדמ תיבב ןגנל וברהו הניגנה תא ךירעהו ץירעה ונבר .וילא םירהונ
"בהזמ דמחנ" ורפסב .תוניגנמ ומצעב רביח ונבר םא עודי אל לבא
.הניגנה ןיינעל םיעגונה םילשמ המכ שי

הנש ידמו ז"טרת טבשב ז"י םויב עבראו םינומש ןב ותויהב קלתסנ ונבר
,םימחר שקבלו ורבק לע חטתשהל םינומה םירהונ ויה

ןהכה דוד השמ יבר ונתח י"ע םשרנש "בהזמ דמחנ" רפסב ונבר לש ותרות
.ט"סרת בוקירטויפ ,ןישולאקמ

ינב יבצ-דוד יבר - רוכבה :תור"ומדאב ונהיכ לודגה ונבר לש וינב לכ
.ןילאווזב והילא לאומש יבר ,רומזוקב יבר ,הניולבב םירפא יבר ,טאטשי

ל"צז ןילאווזמ בואט והילא לאומש יבר ןדמ

הרותב לודגכ ויתונורשכב וירוענ ימיב רבכ ןייטצה 'ילא לאומש יבר
."תואלפ אילפמ ןגנמ" הנוכמ אוה .אלפנ ןגנמכו
,םיפיסה תומא וענ שודקה ויבא לש ושרדמ תיבב דומעה ינפל ללפתהשכ
."תולוקה תא םיאור םעה לכו" לש תועמשמה תא שוחב וארש זא ורמא
לש םרעצל ,דומעה ינפל ויתוליפתב יברה ךישמה אל ,ןכ יפ לע ףא
תאז םע ,ןגנלמ ענמנ ,ןוגינה לש וכרע תא עדיש םושמ אקווד .םידיסחה
תבשל םינוגינ קפיס אוה .ןילופ לכב תוצופנ ויהש תובר תוניגנמ ןיחלה
קידצה היה אוה .תואלפנה ויתוניגנמ לא םיכשמנ ויה םינומה .םיגחלו
ונורכזב .הניגנל תולודגה ויתוריצי תוחכמ זכירש ,ןילופב ןושארה
וליאכ היה הניגנל וסחי .רביחש ןוגינ לכ רוכזל עדי םוצעה
.הרמזבו הרישב םימיענמ םייוולהו שדקמה תיבב דמוע ןגנמה

ח"מרת רייאב ו"כ םויב קלתסנ ע'יז ל"קוצז 'ילא לאומש יבר ,ונבר
.עשתו םישש ןב ותויהב

ןרהא השמ יבר - ןילאווזמ לודגה ונבר וירחא ריאשה םינב השמח
בקעי יבר ץיזדוממ לארשי יבר ,ןילאווזב הדעה תגהנה תא ךישמהש
.תודע וכשמ אלש ןימינב םייח יברו הידבוע יבר ,םודארמ

We Are Listed With HaReshima


 -ל תורעה
בואט שריה © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע