ד"סב

יבר שודקה ןרמ
ישילשה יברה ,ל"קוצז ץיזדוממ בואט והילא לאומש
Reb Shmuel Eliahu zt"l

 
ישילשה יברה ל"קוצז ץיזדוממ בואט והילא לאומש יבר שודקה ןרמ

ר"ומדא ןרמ ויבאל ןילבולב ה"סרת רדאב 'ד םויב דלונ ,לודגה ונבר ,ןרמ
רגיא םהרבא יבר ר"ומדא ק"כ לש ותב המחנ-אלייק תינברה ומאלו ל'צז
שודקה לש ונב ,ללהכ ןתוונעו בגשנ קידצ - "הדוהימ טבש" לעב ,ןילבולמ
ןואגה לש ונב היהש ,"תמא תרות" לעב ןילבולמ רגיא ביל הדוהי יבר רוהטהו
תספוק תא ,ל'צז רגיא אביקע יבר ג"הבכשר ןרמ ןב אנזופמ רגיא המלש יבר
.ויאושנ םויל ןרמ לביק רגיא אביקע יבר לש גורתאה

היבא .סחיל הומכ םיטעמ ויהש הטלז הקבר תינברה תא ונבר אשנ ו"פרת תנשב
םהרבא יברל הסחייתה ןתוחה תחפשמ .השרומ ןהאק השמ םייח 'ר לודגה
םיברלו זיכסב ,בושטאלזמ לכימ לאיחי יברל ,אטפאמ לשה עשוהי
.תודיסחה תובאמ

'לארשי ירבד" לעב אשידק אבסה לש ותיבב וילע ורבע ונבר לש וירוענ תנש
ירמא" לעב ויבא תיב לא ונבר רבע ,א"פרת תנשב אבסה קלתסנשמ .ץיזדוממ
ומע רבע קצובטואל הכומסה בושטראקל ויבא רבעשמ .בוקארב זא בשיש "לואש
.ונבר

רודה ינואג ויה ותוא םיכימסמה ןיבו הארוהל ונבר ךמסוה ץ"רת תנשב
קסנולפמ ןוזלכימ לאקזחי יבצ יבר ,אנהכ דוד המלש ברה ומכ וילודגו
םירפס לש םרבחמ - בוקירנה ד'בא ןמרעיינ םהרבא יבר .השרווב ובשי םהינש
.םיעודי

ןוטאינס הבושחה הלהקב תונברה תא ונברל ועיצה ותכמסה רחאל דימ
.ויבאמ קחורמ הכ םוקמב תוהשל םיכסה אל ונבר םלוא ,היצילגבש

ועיגה םה .לארשי ץראל ותעיסנב ר'רמדאה ויבא תא ונבר הוויל ה'צרת תנשב
.ןורימב י'בשר לש אלוליהל ועסנ םויה תרחמל דימו רמועב ג"ל ברעב ץראל
יבצ יברה ןואגה םע ,בושטאכוסמ דוד יבר ר"רמדאה םע ושגפנ םה ןורימב
ונבר היה וימי ףוס דע .םירחא םיבושח םינבר םעו בולגי'זוקמ רמורפ הירא
ל"צז ונברו ל"צז ר"ומדא רקיב הז רוקיבב .ןורימב הז רמועב ג"ל לש םשורה תחת
דובכב םירוקיב ל"צז ר'ומדאל וריזחה הלא לכ .ץראב הרותה ילודגמ םיבר לצא
וכלה באב העשת לילבו הקיתעה ריעב םיחרוא ויה ןוזח תבשב .הבר הרקוהבו
.םתוא הוולמ בר להקשכ ,יברעמה לתוכל


רמא "לואש ירמא" לעב ר"ומדאשכ :ונבר לע םוצע םשור השע רוקיבה
תאצומ לארשי ץרא :ונבר רמא ,םיצפחה תא זוראל ךירצ .רוזחל ןמזה עיגה
,השודקה ונצרא בבוח היהש ל"צז ר'ומדא .היתיווא יכ רשא הפ .יניעב ןח
תנשב .לארשי ץראב ונבר ראשנ ךכו ונבר לש ותעדל דימ םיכסה
ר'רמדא ק"כ ,יריקי-ןבה םע ץראל ה"ע תינברה תא ונבר איבה ו"צרת
רחבנ הנש התואב .םינש עבש ןב זא היהש ,ץיזדוממ א'"טילש
.ביבא לתב ברל ל"צז ונבר

ירמא"ה ןרמ לש ותחירב לע ונבר רשבתנ ,םיארונה האושה ימי וליחתהשכ
הוולמ היהש החירבה לש עסמה תא ונבר ראית ,רומאכ .הגירהה איגמ "לואש
ותלצהל תובר זא השע ונבר ."לואש ירמא" רפסל ותמדקהב ,םילודג םיסנב
.ל"צז ר"ומדא לש

,וייח תודלותב רומאכ ,ץראל תיעיברה םעפב ל"צז ר"ומדא עיגה ז"שת זומת ח"רב
םעפב ,רימזוקמ אבסה רובע יתאב הנושארה םעפב :אטבתה ואובב .םדוקה קרפב
םעפבו שודקה יבא רובע תישילשה םעפב ,ןילאווזמ אבסה רובע יתאב הינשה
השע רבכ ,ל"צז ר"ומדא ןרמ .זמרה תא ןיבה אל שיא ...ימצע רובע תיעיברה
.םלועה ןמ ותוקלתסהל תונכהה

,ץיזדוממ ר'ומדאל םידיסחה לכ י"ע ונבר רתכוה ,ל"צז ר"ומדא לש ותוקלתסה םע
.וז תראופמ תודיסח לש בהזה תלשלש ךישממ

בוחרב שרדמה תיב .ביבא לתב ,שודקה ונבר ,ר'ומדא ןרמל ול ויה תונחת שלש
רפכ בוחרב שרדמה תיב ןכמ רחאל .ידרחה רובצה זכרתה וז הביבסב - םולבנליל
.ףוגנזיד בוחרב הניגנו תודיסח לש רוא-לדגמ ,לודגה שרדמה תיב וירחאלו ידעלג

רהימ ,םיתיזה רה ,יברעמה לתוכה ,הקיתעה ריעה רורחש םע ח'כשת תנשב
אשנ זאו ויבא רבק לע הבצמה תא םיקהלו ויבא רבק לע תולעל ר"ומדא
.ויבא ק"כ לע ודפסה תא ר"ומדא

יעמוש לכל הנובנהו הנמאנה ותצע דבלמו רובצ ינינעב ברועמ היה שודקה ונבר
.וינפ תא םיבר ורחש ,ולצב םיפפותסמלו וחקל

םויל שיא יפלא דמעמב תוברתה לכיהב םירבד תאשל ונבר דבכתנ ך"שת תנשב
.תודיסחה דסיימ . בוט םש לעבה לש 200-ה ןורכזה

תדוגא לש הרותה ילודג תצעומ רבחכ ןהכל שודקה ונבר לחה ג"לשת תנשמ לחה
."לארשי תיב" לעב רוגמ לארשי יבר ג"הבכשר שודקה ןרמ תשקבל לארשי

ותרותו וינפ ויזו ורואשכ ,הרהטבו השודקב וימי לכ שודקה ונבר לע ורבע ךכ
.לארשי תיבל םיריאמ

הבישיה

אבסה םש לע הארקנו קרב ינבב ץיזדומ לש הבישיה תא דסי א"משת תנשב
הלודג הבישימו הנטק הבישימ םויה תבכרומה "לואש ירמא" לעב אשידק
.ץראב תובושחה תובישיה תחא היהתש הל םיאבנמ .רתויב הריהמ התוחתפתהו

הומכ ןיאמ החלצהל היהש עסמ - ב"הראל שודקה ונבר אצי הסוסיב ןעמלו
ורמא ב"הרא ידוהיו תירבה תוצראבו ןודנולב ונבר לש "תונחלוש'ל ורהנ םיפלא
.םלועמ םהל התיה אל וזכ שפנ תוממורתהו הלאכ "תונחלוש"ש


ל"צז שדוקה ונבר לש וינוגנ


.ע"יז ,ל"צז ,שודקה ונבר רביח - ףלאל בורק . םינוגינ תואמ
ירמא" לעב ר'יומדא ןרמ רקיבשכ .ו"צרת תנשב רבוח ונבר לש ןושארה ןוגינה
ןגינ ונבר ."שדקמ לכ" תא רמזל ונבר תא דביכ אוה ח"צרת תנשב ץראב "לואש
.דימ ותוא טלק הריהמה ותסיפתב "לואש ירמא"לעבו ןושארה ונוגינ תא זא
:םידיסחל רמאו ןוגינה תא ןגנל "לואש ירמא" לעב הברה קצבוטואל ובושב
ותחירבב .לארשי ץראמ ונב לש ןושארה ןוגנה לארשי ץרא תוריפ םכל יתאבה
לש ותמכסה תא םידיסחה ואר ךכבו הזה ןוגנה תא ןגנל הברה האושה תונשב
.ונב לש ותריציל "לואש ירמא" לעב

םעימשהש ילבמ ,הביתה ינפל ורבועב ויתוניגנמ תא עימשהל גהונ היה ןרמ
.תוליפתה לכ תא הביתה ינפל רבוע ןרמ היה עודיכ .ןכל םדוק םידיסחל
דחוימ קרפ .הלכ דעו לחהמ תוליפתה לכ תא ללפתמ היה םירופיכה םויב םג
ברע לוקבו ויתוחוכ לכ םע שפנה תוכפתשהבו תובהלתהב ויהש ויתוליפת וויה
וררועתהו בל לכ סימה ויפמ ואציש ארונד ןיקוקיזו שדוק שא יפשר י"עו
.'דל המלש הבושתב

.לארשי תיב דעב בוט ץילמיו דעל ןוני ל"צז ר'ומדא ןרמ לש ונורכז

 -ל תורעה
בואט שריה © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע