ץיזדומ תיבב תושדח

<bgsound src="media/ashrenu003.wav" loop="infinite">


 

Mazel Tov to R. Yosef Cohen & Family on the wedding of his son Yitzchak Yehuda

Mazel Tov to R. Yosef Cohen & Family on the wedding of his son Yitzchak  Yehuda, to Michal Lindenfeld in Bnei Brak, on Wednesday 22 Adar [22.3.06].

May they be zoche to build a Bayis Ne'eman of Torah and Chassidus B'Yisrael

 

Mazel Tov to HaRav Chaim and Chedva Krimelovsky of Yerushalayim

Mazel Tov to HaRav Chaim and Chedva Krimelovsky of Yerushalayim on the engagement of their son Eli. 

May they be zoche to build a Bayis Neeman BYisroel.

 

Mazel Tov to Reb Avraham Kalmarsky on his recent engagement.

 

 

 
New Modzitzer Batei Medrash in Eretz Yisroel

We are pleased to announce the opening of two new Modzitzer Batei Medrash in Eretz Yisroel, to meet the needs of the growing tzibbur of young families in Ashdod and Modi'in Illit (Brachfeld).  The Ashdod shtibel opened in Tammuz, and the Brachfeld shtibel opened Shabbos Parshas Nitzavim.  Both shtiblach serve as a center for Torah and Tefilla for the Modzitzer families living in those communities, and already draw many others who are naturally drawn to the nusach and neginah of Modzitz.  More formal "Chanukat HaBayit" ceremonies are planned for the future.
  
 

We join Rav Shimon Sporn of Beit Shemesh (formerly of Flatbush) in mourning for the passing of his father, HaRav Yosef Yochonon Sporn, z"l. 

 

May HaShem grant you comfort among the mourners of Zion and Yerushalayim.

 

 

Beit Modzitz joins the family of Reb David Marmorshtein z"l of Tel-Aviv, in mourning his recent passing. Reb David was a fixture of the shtibel in Tel-Aviv for dozens of years.

May HaShem grant you comfort among the mourners of Zion and Yerushalayim.

 
Please pray for a Refua Shelaima for


לזייר הנשוש ןב רזעילא ו-היקזח
סרטאיב הקינומ תב תילד
הנינפ ןב ןצינ ףסוי
הנח תב אלייב (המחנ) אכענ
האל ןב יכדרמ
הכרב הניש תב הביל הזיר
הליב היח ןב לארשי והיעשי
דבכוי לטיג תב הרש
הניש םירמ תב הנינפ הנליא
ןי'ג דבכוי ןב ינור
הנה תבכוי ןב זעוב השמ
האל הצאל תב הילמע הכלמ
לחר הבוט תב הקבר החונמ
לדנייש תב הרובד לכימ
העונ ןב בינ
הכרב ןב םייח
הייח הדניה ןב ךורב
תור תב תיגח
תינור תב לטיל
המימי ןב יח ףסוי
הנח תב היבא תרפא
לגיס תב הרש ה'יח


 -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ © תורומש תויוכזה לכ