ד"סב

שודקה ןרמ
ל"צז ץיזדוממ בואט רזעלא הידידי לואש יבר
Reb Shaul Yedidya Elazar zt"l

 
רזעלא הידידי לואש יבר ,ל"צז בואט לארשי יבר שודקה ןרמ לש ונב
ל-אל וננרי ירשבו יבל תניחבב שממ היה ,ץיזדומב ומוקמ תא אלימש
.לארשי-ץראו לארשי תבהאב ,הניגנבו הדובעב ,הרותב ורודב דיחי היהו יח

םסרפתנ וירוענב רבכ .בורי'זוא הרייעב ,ז"מרת הבר אנעשוהב דלונ אוה
ולשמ םינוגינ ןיחלהל לחה רבכ םימיל ריעצ ונדועבו םילודגה ויתונורשכב
,ןנבר-בר היה הזה ;קידצהו.תיתוכלמה ותוליצאבו וראת יפיב םג םסרפתה
לש וז הניחבמ ףא אלא ,רתסנב ןיבו הלגנב ןיב ,רודבש הרותה ילודגמ
.'ךלמ ןב ךלמ ,גיהנמו רבד

םיגוסה לכמ תוילקיסומ תוריצי רביחו ליגר יתלב אוה ינוגינה ורשוע
.םלומל םימהדנ ודמע םיילקיסומ םיחמומש םינווגהו

,בושטראקו בוקאר - תוליהק המכב תונברב שמיש הרותב לודג ותויהב
ושרדמ תיבו קצווטואל רבע ט"פרת תנשב .ב"פרת תנשמ תונברב ןהיכ הבש
תא עומשל םיאב ויה םיפלא .הניגנו הרות לש םוצע זכרמל היה םש
.תראפתל איה ףא התיהש הלודג הבישי םיקה קצווטואב .ויתורותו ויתוניגנמ

םידיחיה ןמ יברה היה ,ונמעל האושל התיהש הינשה םלועה תמחלמ ץורפב
.םלחב יברה ללפתה ש"ת הנשה שארב .יסורה לובגה לא חורבל שרדש
ומוקמ אלממ ונב י"ע הראות וידודנ תשרפ : אנליול חורבל חילצה יברה
."לואש ירמא" רפסל המדקהב והילא לאומש יבר ןרמ

םשה תא שדיק יברה .םיטילפה יפלאב םייח םס החיפה אנליוב ותוהש
יפלו .זע םשור םהילע השע אוהו םייסורה תונוטלשה םע ויתושיגפב
ורשפיא וז ותחיש רחאל ל"צז לקניפ י'ארגה רימ תבישי שאר רפיסש
היולה תעשב שיא ןוזחה ,הנליומ תאצל הנליוב והשש תובישיה ינבל סיסורה
ינב לכ ולצנ י"עש הזה רודב הרותה תא ליצה ץיזדוממ ר"ומדאהש רמא
,םיסנ יסנב עיגה הילאש קרוי-וינב .יאכז י"ע תוכז םילגלגמש תובישיה
.ושרדמ תיב לא םינומה ורהנ םש םגו ץיזדומ תודיסח תא ןרמ שדיח
תימלוע הצופתל וכז וינוגינ .ריבכ םשור השע הדנקו הקירמא יבחרב ורויס
. ותעפשהב ורזח הברהו וינוגינ ועמשוי אל הבש םלועב הניפ ןיאו
"ותונמיהמד אלצ"ל

ותרבוחש "לארשי תראפת" תא שדחמ איצוהל ולחה קרוי וינב
השש ועיפוה ןילופב .ו"צרת תבט ולסכב ןילופב העיפוה הנושארה
העיפוהש תיעיבשה תרבוחהמ לחה .דבלב הרות ירבד םהבו םיסרטנוק
.ץיזדומ תוניגנ יוות םג תורבוחב םיספדנ ולחה תירבה תוצראב
תרבוחה עיפוה הירחאל .א"שת לולאב עיפוה הנושארה תרבוחה
.תירבה תוצראב ועיפוה הלאכ םיסרטנוק העבש .ב"שת ולסכב

לע "הכרב אשי" םירפסב הספדנ רוהטהו שודקה ונבר לש ותרות
ויבא לש "לארשי ירבד", שוריפה םע דחי הספדנש ,חספ לש הדגה
לודגה רפסבו ח"צרת השרוו "לארשי ישא" ללוכה םשב וארקנו
. ר"ומדא ומוקמ אלממ ונב י"ע רואל ואצוהש "לואש ירמא"
המכחו הרות ןז לא ןזמ אלמ אוהו ל"קוצז א"שרהומ

תיבב תודיסחו הניגנ" רפסב .הברה תומוקמב וספדנ םיוותב וינוגינ
.ויתוניגנמ םיוות םישימח וספדנ "היתונבו רימזוק

ירופס .הבר החלצהל ןאכ םג הכזו לארשי ץראב םימעפ שלש רקיב
,ונחלושל ורהנש הלא לע המוצעה ותעפשה לע םירפסמ םיבר תמא
ורוקיב .חצ"רת תנשב היה ןושארה רוקיב .תווצמ ירמוש םניאשמ םג
ומע תויהל יתיכז ,הרובחבש ןטקה ,ינא ףאו רידא םשור זא השע
הבו ןורחאה ורוקיב תא השע ז"שת תנשב ותניגנו ותרות עומשלו
.םימורמ יזנגל קלתסנ

ומשב תוצופנ תורמא תורשעו לובג לכ הרבע לארשי ץראל ותבהא
.ותריצי עפשב יברה היה ץראב ןורחאה ורוקיבב .ץראה לש החבשב
לכ ךס ."וננעמל אל"ו והשדחי" םהבו םישדח םינוגנ המכ רביח זא
.םיפלא וירחא ךשמ הז ורוקיבב םג !תוניגנמ ףלאל עיגה וינוגינ
"תונחלוש" ךורעל ךישמה ןכ יפ לע ףאו השק הלחמב הלח ץראל ואובב
.וילא םיאבה תא חמשלו

ןב ותויהב ,הרהטב ותמשנ האצי ,ח"שת ולסכב ז"ט ,שדוק תבש םויב
הנורחאה היולהה וז התיהו םיפלא ופתתשה ותיוולהב דבלב תחאו םישש
.ורבק לע הבצמה העבקנ םילשורי רורחש רחאל קר .םיתיזה רהל הרבעוהש
,הרוגידס ,ץינ'זיו ,זלב ,רוגמ םיר"ומדאה ופתתשה ותייוולהב
.בולעל ,הקירטסמחר ,ןאיוב ,יירוגליב ,טשימעשפ-הרוגידס

שודקו קידצ רכז והילא לאומש יבר ןרמ רוכבה ונב אלימ ומוקמ תא
הניגנו המלש הרות .המוקמל ץיזדומ תראפת תא ריזחהש הכרבל
!דחא םוקמב המלש -ל תורעה
בואט שריה © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע