ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ח"נשת חלשב תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב


(ז"ט ז"י תומש) .רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ

םאש ל"פא תוטשפבו "םלועל" תוטשפב בתכנ אלו "רוד רודמ" רמאנ המ ינפמ ל"צו
םחלהל ךירצ ודגנכש דבלב דחא קלמע ונשי לוכיבכ עמשמ היה "םלועל" בותכ היה
ונילעו ולש קלמעה ונשי רודו רוד לכבש ךדמלל רוד רודמ רמאנ ךכלו אל ותו
.ותירכהל

ןה קלמעב המחלמ ךכל המדק הרותה תא ולבקש םעפ לכ ינפלש ונאצמד דוע ל"פאו
ונא םיאצומ םירופב ןכו ורתי תשרפב הבותכש הרותה תלבקל המדקש וניתשרפב
המ ןיבהל ךירצו קלמעב המחלמ המדק הרותה תא םהילע ולבקו ומייקש ינפלש
.הרותה תלבקל ןמה ונייהד קלמע תמחלמ ןינע

לש ןינעה תא םהב שיש םינינע 'ג םיאבומ וניתשרפב הנהד םידקנ תאז לכ ראבלו
תוכז יאדכ (אתליכמ איבמ ו"ט ד"י תומש י"שר) 'יאדכ "ףוס םי תעירק" .הנומא
.םיה םהל עורקל ואציו יב ונימאהש הנומאהו םהו םהיתובא

אל המ ינפמ יאחוי ןב ןועמש יבר תא וידימלת ולאש (ו"ע אמוי) אתיא - ןמ
ימ לארשי ףא 'וכו לשמ םכל לושמא םהל רמא הנשב תחא םעפ ןמ לארשיל םהל דרי
ואצמנו רחמל ןמ דרי אל אמש רמואו גאוד היה םינב השימחו העברא ול שיש
.םימשבש םהיבאל םביל םינווכמ םלוכ ואצמנ בערב םיתמ םלוכ

הנהו (ןמקל ראוביו) הנומאה דגנ התיה קלמע לש המחלמה רקיעש ,קלמע תמחלמו
בוט רחוש שרדמ) בותכש וניבא םהרבא תוכזב אוה לארשיל הרותה תניתנ ןינע לכ
אלהו ע"שבר ,תוחולה תא הינש םעפ לבקל השמ הלעשכ ולאש םיכאלמהש ('ח רומזמ
םהל רמא ,םירחא םיהלא ךל היהי אל ('כ תומש) הב תבתכש הילע ורבע לומתא
םהרבא לצא םתדרישכ םתא אלו לארשי ןיבו יניב ןיטגיטק העש לכב ,ה"בקה
.'וכו רקב ןבו בלחו האמח חקיו (ח"י תישארב) רמאנש בלחב רשב םתלכא

אלש הנומא לש ןינעה דוחיב הלגתמ םהרבא לצא םה םיכאלמהש דמעמ ותואב םשו
הנהו היח תעכ ךילא בושא בוש ('ד ח"י תישארב) ךאלמה ול רמאשכ עדא המב לאש
.ךתשא הרשל ןב

ש"וקלי) אבומש ומכ הנומאה תוכזב התיה הרותה תלבק לכש םיאור רתוי דועו
הינדואל הימופ םידקאד אזיזפ אמע ל"א 'וכו אברל היזחד יאנימ אוהה (ט"י
עמשמל וכל הוה אשירב .ותמייק וכיתוזפב יתכא (עמשנל השענ ומידקהש ,ונייה)
תמות" ביתכ אתמלשב ןניגסד ןנא ל"א ותליבק אל אל יאו ותליבק תיצמ יא
םידגוב ףלשו" ביתכ אימומרעב ןיגסד ישנא ךנה (א"י ילשמ) "םחנת םירשי
לבקל תומימת ךותמ םלש בלב ה"בקב ונימאה לארשיש ונייה (ג"י ילשמ) "םדשי
.הועמשש ינפל דוע הרותה

הנומאה (ב .ה"בוקב לארשי לש הנומאה (א הנומאב תוניחב 'ב ונא םיאצומ הנהו
,הקדצ ול הבשחיו 'הב ןימאהו ,וניבא םהרבאב םיאורש ומכו .לארשיב ה"בקה לש
ףאש ןימאיש לארשיב ה"בקל הנומא סינכה וניבא םהרבאש רימזאקמ ז"אא רמואו
'הב ןימאהו ושריפ םישרפמבו ,בוט היהי רחמלש ירה התוחנ הגרדב םה םויה םא
.הנומאב תוניחב 'ב ןניזחו ה"בוקב ןימאה וניבא םהרבאש ונייה -

םיאורש ל"פאו ול השק הז זאש תולדגב אלו תונטקב הנתינש םיאור הלימב הנה
הערפו .םתומלשו םתומימתב וראשי ולדגישכ םגש לארשיב ןימאמ ה"בקהש הזב
.םיל םירכזה תא קרז ןכלו ויאורב לע ותחגשהב אל לבא ה"בקב קר ןימאה

ורמא םייוגהש ,ה"בקהב לארשי לש הנומא לש תוניחב 'בה תא רוקעל אב קלמעו
ינפמ אלא ,אלש ורמא לארשיו םינטק ויהש ךותמ קר הלימ תירב ושע לארשיש
םניאש תוארהל םהיתולרע קרזו תחתור הרויל ץפקו קלמע אבו 'הב ונימאהש
ביתכש לארשיב ןימאה ה"בקהש ינפמ היה םירצמ תאיצי לכש םיאור דועו םינימאמ
ומילשיש דיתעה דיתעה תוכזב םאיצוהש אלא ז"ע ידבוע וללהו ז"ע ידבוע וללה
תוארהל אב קלמעו הזה רהה לע םיקלאה תא ןודבעת םעה תא ךאיצוהב רמאנכ םמצע
אירטמיגב "הנומא" םימעפ 'בד "רוד רוד" רמאנ המ ינפמ ,ץרתל רשפא הזבו
.הנומא לש ל"נה תוניחבה 'ב תא ררקל אבד ,"רד"

,יחו חמוצ םמודב הנומאה לש ןינעה תא וניתשרפב וניצמד ,דוע ףיסוהל רשפאו
,חמוצ הז םחלו םימשה ןמ םחל והזש ןמה והז חמוצ ,ףוס םי תעירק והז םמוד
תלבק ינפל ולא םיניינע תשולש ורמאנ ןכלו הנומאב םגפ קלמעו ,קלמע והז יחו
תלבקב הנהד דוע קיתמהל רשפאו ."הנומא" אירטמיגב יח חמוצ םמוד הנהו הרותה
ץע אטחב ומגפנש ינוזמו ייח ינבב הנומאה ןינע תא ןקתל םיכירצ ויה הרותה
רפע לאו התא רפע יכ" "ייח" (ז"ט 'ג תישארב) "םינב ידלת בצעב" "ינב" תעדה
בתכנש ןינעה הזו (םש) "םחל לכאת ךיפא תעיזב" "ינוזמ" (ט"י םש) "בושת
לע םיארמש םירבד 'ג ולאב הנומאה תא ןקתל ךירצ היהש הרותה תלבק ינפל
י"שר) ןניפליו "םכילהאל םכל ובוש" (ז"כ 'ה םירבד) ביתכדכ "ינב" תומילש
"ינוזמ"ו .םיתמ ויה אל ואטח אל וליאד "ייח" .םירכז םהל ודלויש (:ט"פ תבש
תובותכ) תלימ ילכו תואקסולג איצותש י"א הדיתעש רמאנ םלשה ןוקיתה ןמזבש
- ינבו "ייח" והזו םשפנ ורסמש ףוס םי תעירק ידי לע ונקית תאזו (:א"יק
גיהנמ אוהש עשוהי חלשנ ןכלו םיאבה תורודב לארשי דגנ םחלנש קלמע תמחלמב
ידיתעה רודה ונייהו (חלשב אתליכמ) םהיתולרע קרז קלמעש םיאורד אבה רודה
.הרותה תלבקל תומילשב תשגל ולכי תאז ונקיתש ידי לעש ןמה והז "ינוזמו"ז"נשת ,חלשב תשרפ

,"רד רדמ קלמעב 'הל המחלמ ,ה-י סכ לע די יכ רמאיו" :(זט ,זי תומש) בותכ
םלש ואסכ ןיאו םלש ומש ןיאש ה"בקה עבשנ ,ויצחל קלחנ םשה ףאו... י"שרפו
...ולוכ קלמע לש םש החמיש דע

רקיע הנהו ,ץראה לגתו םימשה וחמשי קוספהמ םיאצויה ת"רה אוה םשה םש הנהו
אלש ,"ץראה לגתו" היהי אלש ,'ה-'ו םש לע אוה לארשי םע קלמעל שיש המחלמה
.ץראב הליגו החמש היהי

הירטמגב םר ."ודובכ םימשה לע ,'ה םיוג לכ לע םר" (ללה ,םיליהתב) והזו
."ודובכ םימשה לע..םר" קרש םינעוטו ,'ה-'י םשה םע םימיכסמ קלמעש ,קלמע

שיש ,"ץראבו םימשב תוארל יליפשמה ,וניקולא 'הכ ימ" םירמוא לארשי לבא
לגתו" םג שי ז"יעו ,םלש םשה היהי ךכו ,ץראב םגו םימשב םג תיטרפ החגשה
".ץראה 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע