ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ח"נשת םירופו אשת יכ תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב.רפוכ שיא ונתנו םהידקפל לארשי ינב שאר תא אשת יכ

תויתואה םע רפוכ שיא ונתנו םהידקפל לארשי ינב שאר תא לש ת"רה הנהו
.(ט-ע-ר) תויתואה םע "יכדרמ" 'ירטמיגב ללוכהו

יולג ל"ר רמא 'וגו ףסכ רככ םיפלא תרשעו (:ג"י ףד הליגמ) 'מגב אתיאו
ךכיפל לארשי לע םילקש לוקשל ןמה דיתעש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו
.וילקשל םהילקש םידקה

לארשי ינב ילקש ןיבל שורוושחאל ונתינש ןמה ילקש ןיב ןוימדה המ הרואכלו
.תונברקל ונתינש

שרדמב ןנירמאדכ לגעה אטח לע רפכל ואב לארשי ינב לש םילקשהש םושמ ל"פאו
השעמ ןהיתושפנ רפכ ונתיש םילקש תשרפב םיטבשל םרג ימ ('ב אשת 'רפ אמוחנת)
והזו םלצל ווחתשהש ינפמ (.ב"י הליגמב) ןנירמאדכ ורזגנ ןמה תורזגו לגעה
.ןכ םג םהילע ונגה לגעה אטח רחא םהילע ונגהש םילקשה ךכלו לגעה אטחכ

.רורד רמ שאר םימשב ךל חק התאו

ןמה (ןמה השעמל ןינמ י"שרפו) ןינמ הרותה ןמ ןמה (:ט"לק ףד) ןילוח 'מגבו
,ריתסא רתסה יכנאו ,(רתסא השעמל םש י"שרבו) ןינמ הרותה ןמ רתסא ,ץעה
םש י"שרבו) רורד רמ ביתכד (יכדרמ תלודגל םש י"שרבו) ןינמ הרותה ןמ יכדרמ
ןמה לש םהישעמש ,ונייהד (הלודגה תסנכ ישנאו םיקידצל םימשבל שאר היל ירקו
רתסהב ושענ םיסנה לכו רתסהב היה רתסא השעמו ,שאר אוהש יכדרמ לש השעמו
.רתסהב אוה הבהאמ הרותה תלבק ןכו

זמורמ יכדרמ קר עודמ רתויבו רורד רמב אקוד זמרנ יכדרמ עודמ הרואכלו
.םוגרתב אלו הרותב םיזמרנ םירחאה כ"אשמ םוגרתב

רסמש י"שרפו רבד וניבר השמל רסמ תומה ךאלמש אתיא (.ט"פ ףד תבש) 'מגב אלא
.םייחה ןיבו םיתמה ןיב דומעלו הפגמ תעשב תרוטק תותחמ ריטקהל ודוס ול
.לארשי םע לע הניגמ תרוטקהש 'יפו תרוטקה כ"או

תא 'יפאו לארשי לכ תא דגאל ידכ הנבלח אוה תרוטקה ינממסמ דחא הנהו
אלש ונדמלל בותכה האנמו ער וחירש (ד"ל 'ל תומש) י"שריפ הנבלחד ,םיטושפה
ויהיש לארשי יעשופ תא וניתולפתו וניתוינעת תדוגאב ונמע ףרצל וניניעב לקי
ינפמ ןיגמש תרוטקה השעמל ךמסנש .רורד רמב זמרנ יכדרמ ןכלו ,ונמע ןינמנ
.הנבלחב םיזמורמה לע 'יפאו םיטושפה לע םגו לארשי לכ לע ןיקיזמה

ערה ןיעו ,ערה ןיעב םיתמ עשתו םיעשתש (:ז"ק ףד מ"ב) תרמוא 'מגהש דועו
ינבש םיאורשכ םיכאלמהמ וא םהמ םילודג רתוי שיש םיאורשכ םינוצחהמ וא עיגמ
ואר תרשה יכאלמש ומכו תולעל םילוכי אל םהו תובגשנ תולעמב םילוע לארשי
.(:א"צ ןילוח) ותוא גורהל וצר דובכה אסכב הקוקח בקעי תומד

ל"זו רתוי ראובמ (ב"י 'ז הבר רתסאב) שרדמבו ,(:ג"י הליגמ) 'מגב אתיאו
תבש גנוע םירמואו ןיתושו ןילכואש ןברבר ןוהינש היל רמא דחא םע ונשי א"ד
דח אתבש ןימוי העבשל אדח םלוע לש ונוממב תחפ ןיסינכמ ןהש בוט םוי גנוע
יכה עמשמ אל 'מגב לבא הכאלמ ושע אל ח"רבד עמשמו] אחרי שיר ןימוי ןיתלתל
.התיממ קלח אוהש ערה ןיע םהב תתל הצר ןמהו .[שרדמהמ חיכוהל ןיאו

ןכלו ,רתסהב היה םגו ,רתסאו יכדרמ תוכזב לגלגתנ הבהאמ הרותה תלבק ןכו
אוהש םוגרתב אקוד זמורמו התיממ ןיגמש תרוטקב זמורמ םהילע ןיגהש יכדרמ
יכדרמ תוכזבש (:ב"י תבש 'ירמאדכ) התוא םיריכמ תרשה יכאלמ ןיאש ימרא ןושל
אלל רתסהב הבהאמ הרותה תלבקל וכז םגו ערה ןיעמו ןמהמ התיממ ולצינ םג
.תרשה יכאלמ תעידי

קלמעב בותכש ומכו פ"עבש הרות םושמ היה וערזמ אוהש ןמהו קלמע תמחלמ רקיע
ל"זח ושרפו םידיפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו ('ח 'פ ז"י 'פ) חלשב תשרפב
הרותל תורוהל ,םיבר ןושלב רמאנ םהידיו ,הרותה ןמ םהידי ופרש (אתליכמ)
הזו ה"בוקל לארשי ןיב רשקה תא דירפהל הצר עשרה ןמהו ,פ"עבש הרותו בתכבש
רמול הצרו םלוע לש וכלמ ונייה ךלמה ,םישוע םניא ךלמה יתד תאו רמאש המ
.ו"ח תווצמ םימייקמ אלש

תרמוא 'מגהש ומכ פ"עבש הרות י"ע אוה לארשי ינבל ה"בקה לש רשקה רקיע הנהו
תלכאו יתרמא ינאש לארשיל םינפ אשא אל ךיא ךילא וינפ 'ה אשי (:'כ תוכרב)
הז לעו פ"עבש הרות והזו יעיבכ דעו תיזכ דע ןמצע לע םירימחמ םהו תעבשו
.הבהאמ םירופב הרותה תלבק התיה

אסח רב אמח רב ימידבא ר"א רהה תיתחתב ובציתיו (.ח"פ ףד) תבש 'מגב אתיא
בטומ הרותה םילבקמ םתא םא םהל רמאו תיגיגכ רה תא םהילע ה"בקה הפכש דמלמ
רמא אתיירואל הבר אעדומ ןאכמ בקעי רב אחא ר"א םכתרובק אהת םש ,ואל םאו
ומייק ,םידוהיה ולביקו ומיק ביתכד שורוושחא ימיב הולבק רודה כ"פעא אבר
רבכש ה"עאו 'סות השקה תיגיגכ רהה םהילע הפכש המ לעו ,רבכ ולביקש המ
.ןתמשנ התציש הלודגה שאה וארישכ םירזוח ויהי אמש 'יתו עמשנל השענ ומידקה
הב שיש הפ לעבש הרות לע היה רהה תייפכש ץרתמ ('ג ח"נ 'רפ) אמוחנת שרדמהו
ןיאש יפל ,התאנק לואשכ השקו תומכ הזע איהו ,תורומחו תולק תוצמ יקודקד
,ודואמ לכבו ושפנ לכבו ובל לכב אוה ךורב שודקה בהואש ימ אלא התוא דמול
.םהל השענש סנה תבהאמ י"שריפ שורושחא ימיב הולבק רודה כ"פעאו

ם"מ (.ד"ק תבש) 'ירמאדכו םיסינ םהל ויה יניס רהב םג ירה השק הרואכלו
אנהכ ברש אתיא (.ט"פ ףד) תבשב אתיא ןכו םידמוע ויה סנב תוחולבש ך"מסו
יאסינ רה הלאש 'מגהש ףאו] לארשיל םיסינ וב ושענש רה יניס רה יאמ רמא
'מגה לבא םיסינה ללגב אל הזש יניס רה לש ומש לע תושקהל קר הז היל יעבימ
.[םיסינ ויה אלש התחד אל

תוגרדמ ילעבל קר םישענש עבטה ךרדל לעמ םיסינ ואר לארשי ינב יניס רהב אלא
אלו תוכומנ תוגרדמב ויהי דיתעל אמש םשפנ רוסמל וצר אלו ודחפו תולודג
,הזב ודמעי אלו לעופב שפנ תוריסמ וכרטציו עבטה ךרדל לעמ סנ םהל שחרתי
,הלודגה שאהמ םהב ורזחי אלש תיגיגכ רהה תיפכ ךירצ היהש 'סותה 'יפ ןכלו
הרותה תא ולביקו םתמיא הרס עבטה ךרדב ושענ םיסינהש שורוושחא ימיב לבא
.עבטה ךרדב המכסה ךותמ ,הבהאמ

עמשנו השענ ורמא ירה תיגיגכ רהה םהילע הפכ המל שרדמה 'ית ליעל אבוהו
ךכ רתוי תשרופמ איהש לככ הרותה הנהו פ"עבש הרות םושמ איה היפכהש 'יתו
ק"הרה ז"אא םשב "קוצז לארשי ירבדה ז"אא איבהש ומכו ,הב לומעל ךירצ רתוי
בותכ הרותבש עשפ רבד לכ לע פ"הע םיטפשמ 'רפב ל"קוצז רימזוקמ לאקזחי יבר
ינידו ,חגנש רוש ינידו ,תילטה ןיזחוא םינש ומכ .םינוש םינידו תוכלה
חקמו מ"ומ ינינע םיטושפ םירבד םה םדאה יניע הארמל 'מגהו .אצויכו ,וגימ
םלענה דוסה תוארלו ןנובתהל הנבה ךירצו וכותב םלענ אוה דוסהו 'וכו רכממו
תוכלה רמאל בותכ ךתרותבו 'יפ 'וכו רומאל בותכ ךתרותבו והזו .וכותב
וניקלא 'ה הזה דומילה ןמ לבא 'וכו תילטב ןיזחוא םינש ומכ םינוש םינידו
.דחא 'ה

לע הש לע רומח לע רוש לע עשפ רבד לכ לע קוספה "לארשי ירבד"ה ראיב הזבו
ןוגכ ונייה רומח לע רוש לע 'יפ .הז אוה יכ רמאי רשא הדיבא לכ לע המלש
ןאצ סנוכה תטיש ןוגכ המלש לע הש לע ,רומחב הרפ ףילחמהו .חגנש רוש תטיש
רמאי רשא ,הדיבא בישמ תטיש ןוגכ הדיבא לכ לע ,תילטב ןיזחוא םינשו ,רידל
איה תאז רתוי אלו הרותה יפוג אוה הז הרותה תויטשפ לע רמואש הז אוה יכ
ךירצ תשרופמ רתוי הרותהש לככ כ"או .ש"ייע ,עשפ רבד לכ לע הלועה עשפה
.פ"עבש הרותב טרפבו זונגה רואה תולגלו קמעתהל רתוי

הרותב זנגנ תישארב ימי תשש לש זונגה רואהש ט"שעבה םשב ק"הפסב אבומכו
תוימינפ תא גישהל ידכ דואמל דע עגייתהל ךירצ פ"עבש הרותב כ"או ,פ"עבש
דומלל ובשיש ךאלמהו אינתה לעב לע רפוסמש ומכו .שובלה תא קר אלו הרותה
,הרותה תוימינפב אוה דומילה רקיעד ,ה-יוה יפורצ ב"י רמאו 'מג אתורבחב
רהה תייפכ ךירצ היהו פ"עבש הרותה תא לבקל וצר אל י"נב ןכלו ,השק הזו
.וזה העיגיה לע תיגיגכ

םהינמזב הלאה םירופה ימי תא םייקל (א"ל 'פ 'ט קרפ) בותכ רתסא תליגמבו
םערז לעו םשפנ לע ומיק רשאכו הכלמה רתסאו ידוהיה יכדרמ םהילע םיק רשאכ
.םתקעזו תומוצה ירבד

אקמועמ םלוע ארובל וננחתהו ונעצה םלוכ םתקעזו תומוצה ירבדש הזב זמרנו
הנשי רשאכ "התשמ" ימיב ונייהד ,הלאה םירופה ימיב לבא ,'הב ונימאהו אבילד
ימי תא םיקל בותכ ןכל ,ךלמה תיבב ונל שי תוחא ורמאי ו"ח םידוהיל החוור
רשא ןמזב ומכ ,הנומאב םיקזוחמ תויהל ךירצ התשמ ימיב םגש 'יפ הלאה םירופה
.ה"בקהמ לכהש שוחב וארש ,םתקעזו תומוצה ירבד םערז לעו םשפנ לע ומייק

תא וכרד גישהל השק רתוי עבטב סנכומו רתוי יולגש לככ רבדש ראובמ כ"או
ל"פא ז"יפלו ,םה 'ה תאמש תעדל השק רתויש התשמה ימיב ומכ םלוע ארובה
ךירצ היהש רביד 'סותש דחא רבד יוה םהינשש אצוי שרדמהו ליעלד 'סותהד
השק רתוי הזש הרותה לש םויקה ונייהד ,הלודגה שאה םושמ תיגיגכ רהה תייפכ
לככש פ"עבש הרות לע רביד שרדמהו ,שפנ תוריסמ ךירצו יולג סנ ןיאש ןמזב
עיגהל רתוי הלודג העיגי שי ךכ ,רתוי עבטב סנכומו רתוי תשרופמ הרותהש
היה הזלו ,ה"בקהמ הז לכש תוימינפה תא תוארלו ריכהל .הרותה לש תוימינפל
.תיגיגכ רהה תיפכ

בויח ןיאו ןייב אקוד אוה הז ןיד ,אירופב ימוסבל שיניא בייח תוצמב הנהו
לש התשמה תדועסב ןייל רכז אקוד ןייב אלא םירכשמה םירבד ינימ לכב רכתשהל
.הכלמה רתסא

שרדמה הנהד ל"פאו ,תיז ןמשב התוצמ רקיע ןנברד הוצמ איה ףאש הכונח תוצמבו
,שבד ,ןמש ,ןייל הלשמנ הרותה ןיימ ךידוד םיבוט יכ פ"הע ('ב םירישה ריש)
ךירצ אלש םושמ ,בתכבש הרות לע הארמ בלחו שבד םימש רמול רשפאו ,םימו בלח
םילבקמש ךיא םימה .םדא לכל דימ םיואר םה עיגמ הזש ומכ אלא השעמ הזיא םהב
ןכו ,הליכאל דימ יואר םירובדה י"ע השענש שבדהו ,םייואר םה םימשה ןמ םתוא
היואר בתכבש הרות ןכו .השעמ דוע ךירצ אלו ,םדאל יואר דימ המהבה ןמ בלחה
םתלבק תרוצ ןמשו ןיי לבא ,הגישהל ידכ הברה עגייתהל ךירצ ןיאו םדא לכל
םיתיזה ןמ ןמשו ןייה אצויש דע שותכלו טוחסל ךירצו ,םיתיזו םיבנעמ אוה
הרותה ןמ אצויו דמלנש םושמ ןמשו ןייל המוד הפ לעבש הרות ןכו .םיבנעהו
אוה הוצמה רקיע םירופב ןכלו פ"עבש הרות 'יחבב ןה ןנברד תווצמו .בתכבש
הכונחו ,ןמשב רקיעה הכונחב ןכו .ליעל ונראיבדכ פ"עבש הרות לע הארמש ןייב
ו"ל ןיקילדמ הכונחבש ץיראקמ סחנפ 'ר םשב בותכש ומכ הפ לעבש הרות לע זמרמ
ימי תששמ זונגה רואהש חקורהמ םירפסב בותכ ןכו ,תותכסמ ו"ל דגנכ תורנ
הרותה אוה זונגה רואד ליעל ונראיבש ומכו ,הכונח תורנב זנגנ תישארב
.פ"עבש

,הברתנו ןמש טעמ היהו ןמש לש ןטק ךפ ואצמש אוה סנה םוסריפ הכונחב ןכו
לצא םג ירהו ןמשה הברתנש סנה םוסרפ ושע ןמשה ךפב אקוד עודמ הרואכלו
אלא ,הכונחב דחוימה סנה המו ןמשב םילכה ואלמתנו סנ היה ןכ םג עשילא
,השע ה"בקהש הכונחב סנה לכו פ"עבש הרותב ונימאה אל םיקודצה ,םהימיבד
ויה םינמשה לכד עמשמ ,היהש ה"ד (:א"כ תבש) 'סותהמד פ"עבש הרות ליבשב
ה"בקה ז"עו ,םיבזכ תויהל ם"וכעה לע ורזג ןנברד ,ןנברד הריזגמ קר םיאמט
לכ לע קילדהל ךירצ הכונחב ןכלו .ןיביבחו תמא ןנבר ירבדש תוארהל סנ השע
ןימאמו עמושש תוארהל ךירצ ןכלו תמא ןנבר ירבדש םושמ ,דשחה םושמ םיחתפה
הכונח תורנ האורה םג ןכלו ,םימכחל תייצמ וניאש וב ודשחי אלש ו"חו םימכחב
רודו דוד לכבש לארשי יגיהנמ לוקב עומשלו "ךרבל" שיש תורוהל ,ךרבל ךירצ
הזש ןמשב הוצמה רקיע ןכלו פ"עבש הרות הנינע הכונחש ןניזח םירבד לש םללכ
.ליעלדכו פ"עבש הרותל זמרמה ןייב הוצמה רקיע םירופבו פ"עבש הרות

ד"הה הלאה םירבדה תא ךל בתכ ('א ז"מ) אשת יכ 'רפ תומשב שרדמב אתיאו
יניסב ה"בקה הלגנש העשב ובשחנ רז ומכ יתרות יבור ול בותכא ('ח עשוה)
תומש) רמאנש הדגאו דומלת הנשמו ארקמ רדסה לע השמל הרמא לארשיל הרות ןתיל
ה"בקה רמא ברל לאוש דימלתהש המ וליפא הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו (כ
וינפל רמא לארשיל הדמל ול רמא ה"בקה יפמ הדמלש רחאמ העש התואב השמל
ינפל יולגש ינפמ בתכב םהל הנתיל שקבמ יניא ול רמא םהל התוא בותכא ע"שבר
ידבועב םיוזב ויהיו םהמ התוא לוטילו םהב טולשל םידיתע םיבכוכ ידבועש
ןתונ ינא הדגאהו דומלתהו הנשמהו בתכמב םהל ןתונ ינא ארקמה אלא םיבכוכ
רמא םהמ םילדבומ ויהי םהב ודבעתשיו םיבכוכ ידבוע ואובי םאש הפ לע םהל
תא ןתונ םהל השוע ינא המו ובשחנ רז ומכ יתרות יבור ול בותכא םא איבנל
םירבדה יפ לע יכ ארקמה הז בתכ הפ לעב הדגאהו דומלתהו הנשמהו בתכב ארקמה
.םיבכוכ ידבועה ןיבל לארשי ןיב םילידבמ םהש דומלתהו הנשמה וז הלאה

וחקיו םייוגה ןיב תולגל וכלי לארשיש ללגב תישענ פ"עבש הרותהד םיאור כ"או
ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע ראבל רשפא ז"יפלו ,םתא פ"עבש הרותה תא
וחקיש פ"עבש הרות שיו לארשיל תורצ ושעש םייוגהו ןמה רורא ללגבד ,יכדרמ
הרותה תא םהל שי םידוהיל בוטשכו ,בתכבש הרות הז יכדרמ ךורבו .תולגל התוא
הכרב שיש ןמזב ונייהד השמ םש רשא הכרבה תאזו רמוא קוספה ןכו בתכבש
יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע והזו ,בתכבש הרותב םהל יד לארשיל
.פ"עבש הרותל בתכבש הרות ןיב ןיחבי אלש

.יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע

.ומצע שדקל םדאה לע לכ םדוקש ונידמלל ץחרו שדק םירמוא ונא חספב הנהו
םוצ םדוק םירופבו ,תוריבעה תא וילעמ ריסהל ערמ רוסל כ"חא ץחרו כ"חאו
הזש היתשו הליכאב ת"ישה תא םידבוע כ"חאו ,ערמ רוס 'יחב אוהו רתסא תינעת
,םירופב ומכ 'יתשו הליכאב ת"ישה תא םידבוע םדוק פ"כהוי ברעבו ,בוט השע
ומדמ טעממ אוה םוצה הנהו .ךופה הז םירופבש אוה ךופהנו והזו םימצ כ"חאו
א"כ הבר רבדמב בותכש המ) תניחבב הזו ,ערמ רוס תניחבב אוה םוצהו ובלחו
והז כ"או ובלחו ומדמ טעממש ,ןברק בירקה וליאכ םיעשר לש ןמד ךפושה לכ ('ד
השע והז יכדרמ ךורב ןיבו .ערה תא תוחמלו ,םיעשר םד הזש ןמה רורא 'יחבב
.המל םדוק המ ןיחבהל עדי אלש עדי אלד דע הזו .בוט


 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע