ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ח"נשת םיטפשמ תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב'וכו ולוקב עמשו וינפמ רמשה 'וכו ךרדב ךרמשל ךינפל ךאלמ חלוש יכנא הנה
.(א"כ 'כ ג"כ) וברקב ימש יכ

.ךברקב הלעא אל יכ םהל תרמוא הניכשו אוטחל ןידיתעש ורשבתנ ןאכ :י"שרבו
םהל רשבל ל"מלו התעשב הרצל 'יד ,ל"קוצז "לארשי ירבד"ה לעב ז"אא השקהו
תמאב יכ אלא .םהמ קלתסת הניכשהו אוטחל ןידיתעש וז הער הרושבה םדוקמ
ורשבתנש והז ,ש"ייע ,ךניבמ יתניכש קלסא אל ,ךברקב הלעא אל יכ ,םש א"גרת
הבוט הרושב תמאב אוהו ,םהיניבמ הניכש קלתסת אל כ"פעא אוטחל ןידיתעש פ"עא
.ד"תכע ,ןאכ םהל תעדונ הריתי הביחו

,ידש 'מיגב ן"ורטטמ ,ובר םשכ ומשש ט"טמ הז :י"שר שריפ ,וברקב ימש יכ
.לארשי ץראל לארשי סינכהל הנוממ הז ךאלמ אקוד עודמ ןנובתהל יוארו
קוספ ה"ד 'סות :ז"ט תומבי 'יע) םלועה רש אוה ט"טמ יכ רמול שי תוטשפבו
יתעמש ,בגא ךרדבו) .םצראל לארשי תסנכ תא ךילוהל הנמתיש אוה ןידבו (הז
.(ידש הוהי םיקולא ת"ר ,"שיא" הז ה"בקה לש ויתומשמ דחאד ,טראוו

רמאי יד ומלועל רמאש ימ :ל"זח וראיבו ,י-דש אוה ובר םשש ,ל"פא דועו
תויתוא יומיד הז ןיאש ריהנו רורבו ,(י"שרב ד"י ג"מ תישארב) יד וניתרצל
רמאיש וניתליפתל יד ומלועל רמאש המ ןיב רוביחה תוהמב םיכחהל שיו ,אדירג
,רתוי טשפתי אלש םלועב ה"בקה רעג תמאב עודמ תעדל ךירצ דוע .יד וניתרצל
תא םייקל רתוי לקנב היהיו לארשי ץרא בחרתת ןכ םלועה לדגיש לככ ירה
היה םלועה ןוצרב תמאבו ,היתולעמו ץראה תולוגס ראשו ץראב תויולתה תווצמה
רעגש דע ,השביה הארתו 'וכו םימה ווקי ארובה רמאמ םייקל ידכ רתוי בחרתהל
.דומיל ךירצ הז ןינעו .ארובה הב

,וינפל םדאה אטחיש תומלועה תריצי תעשב ש"תי ארובה הפצד ,םידקנ תאז ראבלו
תישישה העשב אוטחל ר"הדא דיתעש זמר ,תיש ארב - תישארב ,ותבוטב רופכיו
םדאה אטוחש העשב הנהו תישישה העשב היה לגעה אטח ןכו ,ןדע ןגמ ושרגלו
אטוחש י"עו ,ודובכ ץראה לכ אלמ יכ ,םימש םש ללחתיש אוה םרוג ארובה דגנל
לש אילמפ לש החכ שחכומו ומלועב ומש ללחתמ ירה ארובה ינפמ דחפו ארומ אלל
לארשי ללכ לע רזגנש ןינע והזו ,תומלועה לכב ןולדיחו ןויפר םרגנו ,הלעמ
,םגפה ןוקית לש ןינע רקיעבו םא יכ ,דבלב שנוע ןינע הז ןיאש ,םצראמ תולגל
(:ו"פ אמוי) ןמזה ותואבו םוקמה ותואב התיישעב איה התומילש הבושתה ירהש
ואבש םוקמ לכבו ,ץראה הצק דעו םימשה הצקמ הלוג רחא הלוג ולג ךכיפלו
ז"חאו ,םיברב םימש םש ושדיקו תושרדמ יתבו תובישי ודסייו ומיקה ובשייתהו
התעו ,תומלועה לכב ומגפו רבעשל ואטח רשא תא ןקתל ידכ ז"כו ,תולגל ורזח
וריזחהו ומגפ רשא תא וררבו ונקית ,ןמזו םוקמ לכב 'ה ןוצר םמייק י"ע
ידוהימ שורדל לארשי גהנמב ,ל"קוצז רימזוקמ ז"אא רמאמכו ,יוארה ושרושל
תא ביטיהל ידכ ךא וניא שדח םוקמל ותאיבש וריכזהל ,ןוקית שיגהל חרוא
ונקתלו וררבלו הז םוקמב י"ע םגפנ רשא תא ןקתל רקיעב אלא 'ודכו ויקסע
האר םלועה טשפתהש העשב תאז רובעבו .(ןיפנארב תיסוכ תמאב עיגמ הז ליבשבו)
היהי אל אמשו הליפאו ךשוחב הלוגה לכב תכלל ובייחתהו י"נב ואטחיש ארובה
ויתולובגב דומעיש םלועה לע רזגו ,תורצ בורמ םנוקית םילשהל םדיב קפיס
ידש לאו ,וינבל בקעי רמאש והזו ,םהיבואכמו םהירוסי תאס לארשי לע לקיו
םלועה דימעהל העירכהש םימחר תדימ התואש (ד"י ג"מ תישארב) םימחר םכל ןתי
"יד וניתורצל רמאי" המצע הדימה התואב ,לארשי לע סוחל ידכ ויתולובגב
.הבוטל םכילע ןגתו סוחתו

ובשיו ,'ה תא העד ץראה לכ האלמו ,רומגה ןוקיתה םלשויש אובל דיתעל תמאבו
ץרא בחרתת ,ואטח רשא תא ןקתל תולגב דודנל ךרוצ אלל ונפג תחת שיא לארשי
ונהיו ץראב תויולתה תווצמ םוקמ לכב ומייקיו ,ולוכ םלועה לכל לארשי
.ץראה ידמחממ

ירבדכו ,"ןמז" תניחבב םג וניצמ לארשי לע םחרל "םוקמה" םוצמצ תניחבו
רעשב ו"ח ועקשי אלש ןוזפחב םאיצוהו םירצמב םנמז ארובה םצמיצש 'קה י"ראה
וליבגהלו תולגה ןמז תא רצקל ארובה ימחרמ והזו .םלועל םש וראשי בושו 'נה
ונמז ינפל חקלנש ךונחב וניצמ ןכו ,םלועה ליבגהל לארשי לע וימחר תניחבכ
'ה תישארב) םיקולא ותוא חקל יכ ונניאו םיקולאה תא ךונח ךלהתיו ביתכדכ
ה"בקה רהימ ךכיפל עישרהלו בושל ותעדב לקו היה קידצש י"שר ראיבו (ד"כ
ביטיה רשא ותגרד תומילשמ לופי אלש ידכ ונייהו ,ונמז םדוק ותימהו וקליסו
לע םלועה ןמז תא בציק ותמגודכו .ותוקלתסה ןמז ארובה םידקה הילא אשנתהל
.הנש םיפלא 'ו

השע ,הנש םירשעו האמ לע בייח תבציק דימעהו ר"הדא תא ה"בקה שינעהשכ ןכו
ודבעו) םלוע ארקנ לבוי לכו ,םלועב תולבוי םירשעו האמ שי יכ ,דסח ומע
םלוע תניחב םהש הנש םירשעו האמל ונמז ליבגה תאזלו ,(לבויה דע - םלועל
.ולוכ םלועה לכ תאו םלועב םגפ רשא לכ תא ןקתל לכוי םהבש

ולוכ וא יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא :ל"זח רמאמ ראובי ז"יפלו
יאכז ולוכש רודב אמלשבד ,ינשרד רמוא הז רמאמו .(.ח"צ ןירדהנס) בייח
תמגמ לכד ,רבדה ררבתי ונירבדל םנמא ,ההמתא בייח ולוכש רודב םנמוא ,אחינ
ו"חו ,בייח ולוכ רודה לכש תעבו ,םלועבש ערה ןבללו ןקתל ידכ והז תולגה
תוריחל םלאוגו תולגה ןמז תא םצמצמ ה"בקה דימ ,האמוט ירעש 'נב ועקתשי
.םלוע

ךרבתי וינפל הלגנש תויהלש אכה 'קה וניתרות רואיב ונוכמ לא אובי הזבו
אוה חלושש אוה םרשבמ תאזל (י"שרב ליעלכו) וינפל אוטחל לארשי ןידיתעש
תא לידבמו םחרמש י-דש ובר םשכ ומשו םימחר אוה ונינעש ,ט"טמ ךאלמ תא םהמע
םירצממ ןוזפיחב הז םשב םאיצוהשו אוטחל ןידיתעש ותעידי בקע ותדימב םלועה
תאזבו .הבוט הרושב והזו ,ץראל םהמע ךלי אוהו - תולגה ןמז םוצמיצ י"ע
ונזוא םא וינודא עצרו הזוזמה לא וא תלדה לא וינודא שיגהו :בותכה קתמוי
י"נב יל יכ יניס רהב העמשש ןזוא :י"שרבו .('ו א"כ) םלועל ודבעו עצרמב
ידכ םעטהו י-דש םש בותכ הזוזמב יכ .עצרת ומצעל ןודא הנקו ךלהו םידבע
- תלדו ,םימחרב םלועה תולובג עבקו יד ומלועל רמאש ומכ תיבה תולובג רומשל
ןכו םירצמב תונעתהל םיכירצ י"נב ויהש הנש תואמ ד"ל ונייה ,'ת - לד זמרמ
לארשי ינב יל יכ יניס רהב העמשש ןזוא ,ךל רמול ,תואמ עברא ורפסמ "עצרמ"
עצרמב עצרית ,תודבעהו תולגה לוע ומכש לע םשו ומצעל ןודא הנקו ךלהו םידבע
םהילעמ לקהל לארשי לע ארובה ימחר לע םירומ םתשלשש ,הזוזמה וא תלדה דיל
.םירוסיהו תולגה רוציקו םירצמב תודבעהו דובעשה לוע

תביס יכ ל"יו .תודבע ןמיסל דבעה עצרנ םדי לעש ןזואו עצרמ ונתשנ המ י"א
- ויחא לע ערה ןושל רבידש קידצה ףסוי אטחמ לשלתשה םירצמל וניתובא תדירי
לע ףוגה יעגנ םיאב ר"השל אטח לע הנהו ,םהיבאל הער םתביד תא ףסוי אצויו
השמב ר"הושל הרבידש לע תערצב התקלש םירמ לצא וניצמדכו ,תערצ ונייהד םדאה
ר"רב) תערצב הקל תעדה ץע אטחב ארובה לע אירוטילד רבידש שחנה ןכו ,היחא
- ול רמול ,"ערצמ" תויתוא םהש עצרמב ונזא תא םיעצור ןכלו ,('ד 'א כ"פ
םידבע י"נב יל יכו םידבע תיבמ ךיתאצוהש 'ה ינא יניס רהב העמשש ןזוא
זמרמש עצרמב עצרי ,םירצמ דובעישו תולג תניחבב ומצעל ןודא הנקו ךלוהו
ןישודיק) 'מגב וקלחנו ,םירצמ דובעישל םרגש ר"השל אטח ןוקית אוהש תערצל
יבר יבד אנת (:'ל תובותכ) אתיאו ,הילאה וא ךונתב ןזואב םיעצור םאה (:א"כ
ןגוה וניאש רבד םדאה עמשי םאש הכר הילאהו השק הלוכ ןזוא המ ינפמ לאעמשי
ונוקיתו ר"הושל אטח לע זמרמש ןזואבש הילאב םיעצור כ"עו .הכותל הילא ףוכי
תערצ ונייהד ר"השל אטח שנוע לע זמרמש עצרמבו ,הכותל הילאה ףוכיש י"ע
.ליעלדכו

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

המ םינושארה לע ףיסומ הלאו :י"שרבו .םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו
.יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה

י"שרבו (ג"י ח"י) םעה תא טופשל השמ בשיו תרחממ יהיו ,תמדוקה השרפבו
תרחממ הנוכה םאה "פ"כוי תרחממ" רואיבב םישרפמב וקלחנו .פ"כהוי תרחממ
םירבוסה תטישלו ,פ"כוי רחא םיוסמ ןמז ד"וא םירופכה םוי יאצומב וטושפכ
השמ עמשש רחאש - תרחממ יהיו כ"האמ םירפסב וראיב ,כ"הוי רחא בר ןמז יוהש
בשיו" ןידה תדימ לע םימחרהו דסחה תדימ תורבגתה ךותמ ךירבדכ יתחלס כ"הויב
רשאכש "םיטפשמה הלאו" אכה והזו ,הבוטו דסח תדימ התואב "םעה תא טופשל השמ
תדימכש - ןושאר ןינע לע ףיסומ ו"יו ,לארשי ללכ לע םינידו םיטפשמ םנשי
ה"בקהו ,םימחר ךותמ הבוטל לארשי תא ןודל שי ןכ ,דסח תניחבב םטפשש השמ
.לארשי ללכ לע םימחר הרעי


 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע