ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ט"נשת תומש תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב('א'א) ואב ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

בקעי תא ,הלימ תויתוא ת"סו ת"ר םיאבה לארשי :ט"העבב בתכו
.ל"כע .ולאגנ םירצמב ורמשש הלימו תבשה תוכזבד ,תבש ת"ס שיא

.םירצמ תלואגל הלימו תבש ןינע דוסב ליכשהל שיו

תולגל הנש תואמ 'ד ה"בקה בצק םירתבה ןיב תירבבד רמול הארנו
וניעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי ,םירצמ
תולגה הלחהש אכהו ,(ג"י ו"ט תישארב) 'וגו הנש תואמ עברא םתוא
עדי אל רשא שדח ךלמ םקיו 'וגו המירצמ םיאבה ביתכדכ שממ לעופב
תולגה ץק תא שיחהל םחוכב הבושתה י"עד םהל זמיר ,ףסוי תא
עדונכ הבושת הנינע תבשו ,ךכל ןמוזמה דעומה ינפל םירצממ לאגילו
םדא וב עגפ (ג"י ב"ב ר"רב) אתיאדכו בושת וב תבש ת"ר תבש
ינוק םע יתרשפתנו הבושת יתישע ל"א ךנידב השענ המ ל"א ןושארה
אל ינאו הבושת לש החכ איה ךכ רמא וינפ לע חפטמ ר"הדא ליחתה
םויל ריש רומזמ (בצ םילהת) רמאו ר"הדא דמע דימ עדוי יתייה
"לארשי ירבד"ה לעב ז"אא ירבדכו הבושת הנינע הלימו .'וגו תבשה
הדימ איה ינימשה ,ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו :בותכב ל"קוצז
.ל"כע .עדונכ הבושת איה אליעל אתתמו ,תינימשה הניב

.הרהמב תולגה ץקל וכז הבושת םנינעש ולא תווצמ 'ב ורמשש י"עו

:בותכב ל"קוצז "שא ירמא"ה לעב ר"ומאא רמאמ פ"ע ראבל רשפא דוע
.ואב ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו
- ורמואב םייסו ,המירצמ םיאבה - הווה ןושלב הליחתב חתפד השקהו
תותיכ 'ב לע בותכה הרוי יכ ,ראיבו .רבע ןושלב ואב ותיבו שיא
םע תירש יכ - לארשי תניחבב םהש םיקידצהש ,םירצמל ולגש לארשיב
םה ירהו םירצמל וסנכנ אתשה וליאכ תעה לכ ושיגרה ,םיקולא
יתוחפה ןכא ,"םיאב" תניחבב יארע םוקמ אלא הז ןיאו םירג תניחבב
רבעשל "ואב" תניחבב םמוקמ והזש ושח ,בקע - "בקעי" תניחבב הגרד
ולידבה הלימו תבש ולא תווצמ 'בו .ד"תכע .םיבשות םה ירה התעו
.םיאמטה ןיב עמטהלו עקתשהל םהמ וענמו םירצמה ןיבל םניב

ודבעתשנו א"א שנענ המ ינפמ (.ב"ל םירדנ) אתיאד ל"שפא דועו
יפנכ תחת סנכהלמ םדא ינב שירפהש ןנחוי 'ר רמא ,םירצמל וינב
היה אלש א"שרהמב ראיבו .ךל חק שוכרהו שפנה יל ןת רמאנש הניכשה
רקפהה ןמ ןהב הכז ירהש יבשה תושפנ ול ריזחהל וירבד לבקל ול
תניחבב םגפש ונייהו .ל"כע ,הניכשה יפנכ תחת ןסינכהל ול היהו
ארובה יכרד םתורוהל יבשה חוקלמ תושפנ םילשה אל יכ "שפנ"
הציב) שפנ הדבא יו - שפניו תבש ,שפנ הנינע תבשו ,ויתורותו
תא םתרימש י"עו ,שפנה תא המילשמש שפנה םתוח הז תירבו (.ז"ט
.ולאגנו א"א םגפש שפנ תניחב ונקית הלימה תאו תבשה

הריצי רפסמ עודי רשא ,רמול הארנ תוקמע רתיבו ןפוא ותוא לעו
םהו םיללוכ תוניחב 'ג אוה םלועב האירבה ללכ יכ (ט"מ ג"פ)
שפנ תניחב וב שי םלועב הריציו היוה לכבד ,עדו ,שפנ ,הנש ,םלוע
היוהה יקלח ראש םיפעתסמ ונממו ,רבדה דוסיו שרוש אוהש תימינפה
איהש ,תימינפה שפנ שי ן"שע ,םירכזנה תוניחב 'גב ךכלו ,הריציהו
.התוהמו הניחבה שרוש

ונייהד תימינפ שפנ שי .םלוע ארוב לש ויפכ ריצי ונייהד - שפנב
אלש דעש וניבא םהרבאב ןניזחדכו תירבה םתוח י"ע תמלשומש ,המשנה
םהרבא לפיו תאזלו הניכשה דגנל דומעל חכ וב היה אל ומצע למ
אל ןיידע ושפנש תויהל ,(י"שרבו 'ג ז"י תישארב) וינפ לע וניבא
ךאו ,המילש המוקב םלוע ארוב ינפל תוארהל וחוכב היה אל המלשוה
.שפנב שפנ והזו הניכשה ויזב תוזחל ושפנ המלשנ תירבה י"ע

הדבא יו - שפניו תבש ליעלדכו תבש אוהש שפנ שי הנש תניחבב ןכו
רתויבו ,הנש תניחבבו ןמזה םתוח והז תבשו ,(:ז"כ תינעת) שפנ
תבש דובכל ולמעו ותחרט יפל ,הריתי המשנ - תבשה תמשנ םדא לבקמש
יתיזחדכו ,תבש - לצאנה ןמזה תא לבקל ושפנ תא ותנכה יפלו שדוק
ותמשנ שרוש םאש ,ותדימ יפל הריתי המשנ לבקמ דח לכש רפס הזיאב
,'ודכו תראפתו הרובגב ןכו דסח תדיממ הריתי המשנ לבקמ דסחמ
שפנה תא ונקית ,תירבהו תבשה תרימשב םתלועפ ןורשכ י"ע לארשיו
םלועה שפנ איהש לארשי ץראל וכז ךכלו ,שפנבו הנשב תימינפה
ט"חוש שרדמ) לארשי ץרא וז - םייחה תוצראב אתיאדכו ,ודוסיו
.שפנ ונייה םייחו ,(ו"כ

א"א םגפ תא ןקתל ךרצנ םירצמ תולגד ,םירבדה תוללכמ ןל ראבתמה
תא ונקיתו לארשי ץראל וסנכנש דע ןוקיתה םלשוה אלו ,שפנ תניחבב
םאה ץראה הקלחתנ ימל 'מגב וקלחנש והזו ,ן"שעב שפנה יקלח לכ
םירצמ תלואג המלשנ אלד (:ז"יק ב"ב) ץראה יאבל וא םירצמ יאצויל
יאצויל קלחתתש ןידב ךכלו ,לארשי ץראל סנכיל וכזש דע הינוקיתו
.םירצמ

ל"ז ונימכח ועבטש עבטמב םינומדקה תיישוק אלפהב בשייתי ז"יפלו
הדמח ץרא וניתובאל תלחנהש לע וניקולא 'ה ךל הדונ ,ז"מהרבב
תיבמ ונתידפו םירצמ ץראמ ונתאצוהש לעו ,כ"חאו ,הבחרו הבוט
האדוהה רדס תא ךפהל ךרצנ היה תוערואמה רדס יפל הרואכלו ,םידבע
ל"י תוטשפבו ,ץראה תשורי לע תודוהל ז"חאו אשירב םירצמ תאיציל
בקעיו קחצי םהרבאל ונייה וניתובאל תלחנהש ורמואב ןיוכתנש
רחאל קרד ,רמוח ןימכ בשייתי ונירבדל םרב ,םירצמ תאיציל ומדקש
תניחבב םירצמ תולג םגפ ןוקית תא ומילשהו לארשי ץראל וסנכנש
וניתלואג לע תודוהל םעט ןתונב שיו םירצמ תאיצי המלשנ ,שפנ
.םידבע תיבמ

םירדנ) 'מגב אתיאו ,אללממ חור ,רוביד אוה הנינע שפנ ,הנהו
לע זירפהש ינפמ םירצמב וינב ודבעתשנ המ ינפמ לאומש רמא(.ב"ל
רובידב םגפש ונייה .הנשריא יכ עדא המב 'אנש ה"בקה לש ויתודימ
תולגל םירצמל דריל וכרצוה ןכלו ,הנשריא יכ עדא המב ורמואב
,"חס-הפ" ןנירמאדכו ,א"א לש ורובידב םגפנ רשא תא ןקתלו רובידה
ךרוביד אהי אלש (:ג"יק תבש) אתיאדכו רובידה ןוקית הנינע תבשו
שרדמב אתיאדכו .רתומ רוהרה רוסא רוביד ,לוח לש ךרובידכ תבש לש
איעתשימ תוהד אתבס אמיא היל הוה יאחוי ןב ש"ר (ד"ל ר"קיו)
.הקתש ,אוה אתבש אמיא הל רמא איגס

"הפ" ,הפ לכ תליפת עמוש התא יכ ,רובידה ןוקית הב שי הלימ ןכו
םגפ תא ןקתל ולא תווצמ 'ב תרימש י"ע וכזש רחאו ,"הלימ" 'מיגב
אתיאדכ רובידה תומילש הנינעש לארשי ץרא תא ולחנ ,רובידה
רמול תוצראה לכ ורשכוה לארשי ץראל וסנכנ אלש דע (.ד"י הליגמ)
.הריש רמול תוצראה לכ ורשכוה אל לארשי ץראל וסנכנשמ ,הריש
י"שר ירבד אלפהב וראובי הזבו ,רובידה יקלחמ אוה ירה הרישו
רוביד לכ לע רכש ןתיל - ,('א ב"י תישארב) ךצראמ ךל ךל :בותכב
תומילשב לבקל ךייש רוביד לע רכשד תויהל ,ונייה .כ"ע ,רובידו
רכש לבקו םתהל ךל ,ךכל ,םלשה רוביד אוה התניחבש לארשי ץראב קר
.רובידו רוביד לכ לע

תולגמ םאיצוי תמא לאוג וניבר השמש ,המכחה רוקמ ןויכש והזו
הזבש ,הפ - יוטיבה ילכ לע זמרמ 'פ יכ ,הנש םינומש ןב רובידה
הפ דבכ יכ ,םלועה ןודאל ר"מ רמאש והזו ,םירצמ תלואג היולת
דציכו רובידה םגפ ןקתנ אל ןיידעש ,(א"י 'ד) יכנא ןושל דבכו
םילגרמה ומגפ יניס רבדמל ואבו ואציש רחאו ,םירצממ ולאגי
אוה םשש שבדו בלח תבז ץראל סנכהל ונאימש הזב ,רוביד תניחבב
ם"מ דוע יניס רבדמב םייקתהל וכרצוהו ,רובידה םגפל ןוקיתה רמג
ןוקית לע הרומש 'פ רפסמל הלוע ירה התביתכב ם"מ תואד ,הנש
תניחבל זמרמש אקייד הנש םיעבראב ושנענו ,ותומילשו רובידה
הרותל זמרל ('פ רפסמל הנש םינומש אלו) ם"מ - ותאירקב רוביד
.ןמקל ראובידכו פ"עבש

פ"עבש הרות הפ תוכלמ ,פ"עבש הרות ןינעב זוחא רובידה ןינע הנהו
היה םירצממ םתאיצי תביס לכו ,(א"י ז"י רהוז ינוקית) הל ןנירק
םירצממ הזה םעה תא ךאיצוהב ,ביתכדכו ,פ"עבש הרות ולבקיש ליבשב
המ תלאששו :י"שריפו (ב"י 'ג) הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת
ירהש וז האצוה יל שי לודג רבד ,םירצממ ואציש לארשיל שי תוכז
.םירצממ ואציש םישדוח 'ג ףוסל הזה רהה לע הרותה לבקל םידיתע

היה אל ירה םירצממ םתאיצי תעשמ הנומ יאד ,"םימכח יתפש"ב השקהו
.הרותה ולביק ןויסב ישישבו רייאו ןסינ יצח ,םישדוח 'ב 'יפא
תלבק רחאש ,פ"עבש הרותב אלא בתכבש הרותב יריימ אלד ץריתו
פ"עבש הרות לביקו הליל 'מו םוי 'מ םש היהו רהל השמ הלע הרותה
ליבשב ולאגנ םהו םימלש םישדוח 'ג ויה זומתב ז"יב דריש רחאו
.ל"כע ,'וכו פ"עבש הרות

ויה הלימד) ,התווהתה םצעב פ"עבש הרות ןינע הב ןומט תבש תוצמו
לע םיוויצ ינפל דוע הילע ווטצנש (א"א ןמזמ םידמועו םיווצמ
הארו םירצמב וניתובא ויהשכ (ח"כ 'א ר"ומש) אתיאדכ הרמב תבשה
דחא םוי םהל ןתיש הערפמ שקיב ,םהילע ודיבכהש דובעשה דציכ השמ
תבשה םוי לע ווטצנ רשאכו ,יעיבשה םויב רחבו ,וב וחוניש עובשב
יל שי הבוט הנתמ השמל ה"בקה ל"א (:'י תבש) אתיא ןכו .השמ חמש
והזו ,םעידוהו ךל לארשיל הנתיל שקבמ ינאו המש תבשו יזנג תיבב
ןינעל הרוי הלימ ןכו .םינפ לא םינפ ווטצנש .פ"עבש הרות ןינע
ה"ד (:א"ע תומבי 'סות) יניסמ השמל הכלה העירפ אהד ,פ"עבש הרות
ארקיו) ביתכ אה הינימ ןנירמג יכיה עשוהי דע העירפ הנתינ אל
הכלהד רמול שיו התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש תוצמה הלא (זכ
.פ"עבש הרות תניחבבו ,ארקא היכמסא עשוהיו אוה יניסמ השמל

םדא בייחו ת"ר תומש הלאו :םישרפמה ירבד תוימינפ ראובי ז"יפלו
פ"עבש הרות יוה םוגרתד ,םוגרת דחאו ארקמ םיינש ארדסה אורקל
תלבק התילכתש םירצמ תולגב ותבשב תבש ידמ התאירק זמרנ ןכלו
.פ"עבש הרות הנינע ףאש לארשי ץרא תא ולבקו ,פ"עבש הרות

התגהנהו תוכלמה ףקות לכ יכ ,תוכלמ תניחב איה פ"עבש הרות הנהו
ןיחומ ןיאו ךרד ול תושעל רדג ץרופ ךלמ :הכלהב אשנתמו ריאמ
דיב ןיאו השדח הגהנהו םיקוח רצויש ורואיבו (.י"ק םיחספ) ודיב
תשדחתמו רדג תצרופש פ"עבש הרות תניחב והזו ,ודגנכ תוחמל חכ ימ
םוי אוה תבשד ,תוכלמ תדימב התניחב איה ףא תבשו ,דימת םוי לכב
אתכלמ תבש ןנירמאדכו ,תוכלמ - תיעיבשה הריפסה דגנכ יעיבשה
תבש והיאד תוכלמל קילסד אלא דוע אלו 'ב ג"ל ח"זב ןייעו]
לע א"אל ה"בקה וכילמה הלימה י"עד תוכלמ הנינע הלימ ןכו ,[יאדו
םדא רשאמ הכולמה תומילש ךל ןיאו (:ב"ל םירדנ) וירביא ח"מר
טלושה תמועל ,ויניע תוארכ םגיהנמו וישוחו וירביא לכ לע טלושה
לכ תמלשומ הניא ירה ,ותלוז יפלכ הכולמ ודיב שיש ףאש ,וריבח לע
םירומו וילע םיטלושש ויתונוצרו ויתוואת י"פע אוה גהנומש ןמז
תוכלמו רוביד םנינעש תבשו הלימה רכשבו ,השעי רשא תא ול
'ג ףוסל פ"עבש הרותה תא לבקלו םירצממ לאגיל וכז ,פ"עבשותו
ןירדהנס) אתיאדכ תוכלמ הנינעש תובא תדמח ץראל סנכילו ,םישדוח
ךלמ םהל דימעהל ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תוצמ שלש (:'כ
.ק"ודו .הריחבה תיב םהל תונבלו קלמע לש וערז תירכהלו

אבר אשודק

('א 'א) המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

עידוהל ןתתימב ןאנמו רזח ןתומשב ןהייחב ןאנמש פ"עא :י"שרבו
'וכו םתומשבו רפסמב ןסינכמו ןאיצומש םיבכוכל ולשמנש ןתביח

ארובה םהילע ליצאמ תולגל םתכילה םרט המ ינפמ ןנובתהל יוארו
ול ארק םירצמל וניבא בקעי תדירי ינפל ןניזח ןכו ,תוביבח ש"בתי
פ"ר 'סות) תונטקו הביח ןושל ('ב ו"מ תישארב) בקעי בקעי ארובה
םירכנ וסנכנ ,לודג רתסה היהש תיבה ןברוח תעשב ןכו ,(ארקיו
ושע אלש ףא לע (:ד"נ אמוי) הזב הז םירועמ םיבורכ ואצמו לכיהל
תיבה לא םהינפ םיבורכה תויהל ךרצנ היהו םוקמ לש ונוצר לארשי
(בא שדוח רמאמ רכששי ינב) וראיב םירפסבו ,(:ט"צ ב"ב אתיאדכ)
םהיבאל לארשי ןיב םיזע םיעוגעג םיררועתמ הדירפ תעב אקודש
.םוקמה תביח לארשיל תילגנו םימשבש

הצעה ןתנש ימ עשר ,ה"בקה ול רמא (ד"י 'א ר"ומש) שרדמב אתיאו
ךל היה (םירכזה תא גורהלו תובקנה תויחהל) ,אוה שפיט תאזה
תחא השא ,השא ואשי ןכיהמ םירכז תובקנ ןיא םא ,תובקנה גורהל
וא םישנ רשע לוטיל לוכי שיא לבא םישנא ינש לוטיל הלוכי הניא
הערפ ץעי המכח תצעד ,ראיב שודקה "םייחה רואיב"ו .ש"ייע ,האמ
רכז לכ וגרהיש תועצמאב יכ אוהו ,ץראהמ תולע ולכוי לבל הז רבדב
םע לארשי ישנ ורבחתיו ,וד ןט בתימל בט השאה ןהו םישנה וברתיו
ויהישכ ץראהמ תולעהל תואיצמ ןיא התעמו ,םהב ונתחתיו םיירצמה
תואמטה תומשנה בוברעב תושודקה תושפנה ומגפי םגו ,דחא םעל
.םלוע דע םש ויהיו

'א) םידליה תא הנייחתו - י"ע אוה עשר תצע רפהל הצעהד ל"פאו
ויהש אלא ןתוא ותימה אלש ןייד אל (:א"י הטוס) 'מגבו (ז"י
לארשי יעושל םיכלוה ויהש שרדמב ףיסוהו .ןוזמו םימ םהל תוקיפסמ
תדיממ אוה ז"כו ,ןתויחהל ןדיב אהיש ידכ ןוממ םתוא םימירתמו
ולצינ וז תוכזבו םליעוהל ןדיב רשא לכ תא ןתלוזל ועיפשהש דסחה
ןימתוח והי לוכי ל"קוצז רימזוקמ ז"אא ירבדכו ,םירצממ י"נב
רקיעש ראיבו ,(א"י ט"לפ ר"רב) ןימתוח ךב הכרב היהו ל"ת ןלוכב
הז תוכזבו ,ח"מג י"ע אוה תולגה תמיתח תעב םלועה תדמעהו םויק
םע דסח תודלימה ושעש דצל ,םירצמ תולגב היה ןכו .כ"ע ,ולאגי
.םלוכ ולאגנ ר"בשת

תורוהל ,תולגהו דובעישה תליחת תעב ארובה ונל הארמש הביחה והזו
עשוינו והערל שיא דסח לומגנו עייסנ ןכ ונילא ותוביבחכש ונל
.םימלוע תעושת

תונויסנב ודמעיש םקזחל תוביבח ארובה םהל עיפשמש ,ל"פא דועו
תשרפב הבחרהב ונראיבדכו) ,יחד לא יחדמ וכלי אלו רמה תולגה תעב
הלימ תירבו תבש תווצמ תא םתרימש י"ע הז ,לעופב הדובעהו (שגיו
"שא ירמא"ה לעב ר"ומאא רמאמ עדונו ,(השרפה שירב ט"העב בתכדכ)
וואתהו םיקידצ ויהש - לארשי תכ ,תותיכ יתש לארשיב ויהש ל"קוצז
יתוחפמ ודגאתנש - בקעי תכו ,"םיאב" תניחבבו לארשי ץראל בושל
ןייע) ,רבעשל "ואב" תניחבבו םתרוכמ ץרא יהוזש ושחש ,םעה
.(הבחרהב ק"יל ונירבדב

הזש - הלימ תירב תוצמ תא םתרימש קיפסה לארשי תכלד ,רמול שיו
אלו םירצמהמ לדבתהל ידכ - דבלב לומינה ףוג לע השודק עיפשמ
ךרצנ היה הגרדמ יתוחפ ויהש "בקעי תכ"ל םרב ,םהיניב תואמטיל
:בותכה רמאמכו םתוא םיבבוסה לכ לע העיפשמש ,תבשה תא רומשל
ךכ י"עו ('י 'כ תומש) ,ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו ךנב חוני ןעמל
.םינש ו"דר ףוסל לאגילו םימעה תאמוטמ לדביהל וכז

ןיוערד אוער - ג"ס

.ואב ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

אלו "ואב ותיבו שיא 'וגו םיאבה י"נב" ןושלה לפכב קדקדל שי
,"המירצמ ואב ותיבו שיא בקעי ינב תומש הלאו" רמול קיפסה
.ןתתימב ןאנמו רזח ןהייחב ןאנמש פ"עא :י"שרבו

תניחבב הגרדמה ילפשל הרויו תוינחורב התימל זמרמ ןתתימש ל"פאו
קבדתהל הצע םהל אישהל בותכה ,"בקעי" םשב םיארקנשו ,םיתמ
תופשאמ תולעתהל ולכוי ז"יעו ,"לארשי" תניחבב אוהש ,קידצב
.ןושלה לפכנ ךכלו ,יקולאה ץוצינה תא םבילב ריעבהלו


 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע