ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

רוכז תשרפ ,ח"נשת הוצת תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחבםיקולא ארי אלו עגיו ףיע התאו ךירחא םילשחנה לכ ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא
.(ח"י ה"כ םירבד)

תא החמא החמ יכ עשוהי ינזאב םישו רפסב ןורכז תאז בתכ השמ לא 'ה רמאיו
.(ד"י ז"י תומש) םימשה תחתמ קלמע רכז

דוע ,"עשוהי ינזאב םיש"ו "רפסב ןורכז תאז בותכ" ןושלה לפכב קדקדל שיו
הכרד ןיאו המחלמ תושעל שיא לש וכרד ירה ,הבקנ ןושל - "תאז" ורמואב ד"לי
,םיקולא ארי אלו עגיו ףיע התאו .(.ה"ל ןישודיק) המחלמ תושעל השא לש
"םיקולא ארי אלו" בוסנ המ לע (חלשב תשרפב אתליכמו ירפס) םישרדמה וקלחנו
,הזב ןינעה והמ ,ךירחא םילשחנה לכ ךב בנזיו ,לארשי לע ד"וא קלמע לע
,םימשבש םהיבאל לארשי ןיב דירפהל יוה לארשיב ותמחלמב קלמע תמגמ יכ ל"פאו
ל"זח וראיבו ('ד ה"לק םילהת) ותלוגסל לארשי ה-י ול רחב בקעי יכ כ"האמכו
ךלמל ה"בקהב ורחב לארשיו ,םעל ול לארשיב רחב ה"בקהש ('ט ב"ל םירבד ירפס)
ךיקולא 'ה יכנאב הלגתמ יביבח ירת ינה ןיב רוביחה תולגתהו ,ש"ייע ,םהילע
'מגה ירבדב חירזמ לארשיל ה"בקה תבהאו ,םלוע לש ופולאב לארשי ורחבש -
אשי אל רשא ךתרותב בותכ ע"שבר ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא (:'כ תוכרב)
,ךילא וינפ 'ה אשי ביתכד לארשיל םינפ אשונ התא אלהו דחוש חקי אלו םינפ
תא תכרבו תעבשו תלכאו הרותב םהל יתבתכש לארשיל םינפ אשא אל יכו םהל רמא
תבהא םעטש אצמנ .ל"כע ,הציבכ דעו תיזכ דע םמצע לע םיקדקדמ םהו ךיקולא 'ה
ובורק לארשימ ןיעושעשו ןיגונעת אוה לבקמש תמחמ אוה לארשיל ארובה
ןיזרדזמש תוזירז רדגבו ,פ"עבש הרות תניחבב והזו ,הרות ירבדב ןיקדקדמש
םתליכאב לארשי תוזירזש ל"פא רתויבו ,הרותל גיס תושעל חכ ץימאו זוע לכב
תוצרא םהל ונתיו (ה"מ ד"מ ה"ק םילהת) כ"האמכו ה"בקל ללהלו ךרבל ידכ אוה
ירבדב לארשי תמגמ לכש ,ורוצני ויתורותו ויקוח ורמשי רובעב 'וגו םיוג
.םרצויל ר"חנ תושעלו 'ה תווצמ םייקל ידכ אוה תושרה

הבוט הגהנה ד"וא ןנברדמ וא אתיירואד בויח והז תוזירז םאה םישרפמב וקלחנו
והז תווצמל ןימידקמ ןיזירזש חיכוהל שיו (350 'מע ב"ח ח"דש 'יע) דבלב
רשב לומי ינימשה םויבו אינתד (:ח"כ אמוי) 'מגה ירבדמ הבוט הגהנה רדגב
רמאנש תווצמל ןימידקמ ןיזירזש אלא הלימ תוצמל רשכ םויה לכש דמלמ ותלרע
לכ הלימ ןמז הרות ןיד רקיעמש ןניזח .ש"ייע ,שובחיו רקובב םהרבא םכשיו
.תווצמל ןימידקמ ןיזירזש הבוט הגהנה וניבא םהרבאמ םידמול ךאו ,םויה

בוטמ בוט לבקיו בוט אבי (:ג"נ תוחנמ) אתיאד פ"עבש הרותל זמרמ "תאז" הנהו
הרות וז בוט לבקיו ,אוה בוט יכ ותוא ארתו ביתכד השמ הז בוט אבי ,םיבוטל
ולא םיבוטל ,לכל 'ה בוט ביתכד ה"בקה הז בוטמ ,םכל יתתנ בוט חקל יכ ביתכד
הז הז אבי ,וז םעל הזמ תאז לבקיו הז אבי ,םיבוטל 'ה הביטה ביתכד לארשי
םש רשא הרותה תאזו ביתכד הרותה וז תאז לבקיו ,שיאה השמ הז יכ ביתכד השמ
וז םע רמאנש לארשי ולא וז םעל ,והונאו ילא הז ביתכד ה"בקה הז הזמ ,השמ
ןושאר ןפואש יפל ,םינפוא 'בב וטקנ עודמ (בקעי ןיעב) ף"אירב ראיבו .תינק
תוחולב הנהו .ש"ייע ,תוינש תוחול דגנכ ינש ןפואו תונושאר תוחול דגנכ
םניאש הנממ םיאצויה םידומילהו הרותה לכ תא ולביקש ל"זחב אתיא תוינש
לאו ןבואר יחי ביתכד יאמ (:א"י תוכמ) 'מגב וניצמ ןכו .הרותב םישרופמ
לש ויתומצע רבדמב לארשי ויהש הנש 'מ ןתוא לכ ,הדוהיל תאזו 'וגו תומי
אק הוה אלו 'וגו םימחר וילע שקיבו השמ דמעש דע ןוראב ןילגלוגמ ויה הדוהי
רסח היהש ונייהו ש"יע ,'וכו ןנבר ידהב אתתעמשב חרטימלו לקשימל עדי
וניבר השמ ונקיתש דע חרטימלו לקשמל וחוכב היה אלש פ"עבש הרות תניחבב
."הדוהיל תאזו"ב

ונייה וידי ,שמשה אוב דע הנומא וידי יהיו ,םיבותכה רואיבל אובנ הזבו
רצונש ה"בקל לארשי ןיב דירפהל התיה קלמע תרטמו ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות
"רפסב תאז בותכ" והזו ,פ"עבש הרות דגנכ "תאז" ביתכ ןכלו ,פ"עבש הרות י"ע
.פ"עבש הרות תניחבב "עשוהי ינזואב םישו" ,בתכבש הרות ונייה

םילשחנו םילצעתמ ויהש י"נבל הרומ - םילשחנה לכ ךב בנזיו םיקלא ארי אלו
.ליעלדכו לארשיל ארובה תביח ישרושמ והזש הוצמ רבדל


 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע