Sfarim

םינינע ןכות ,ץיזדומ לש הרות ירבד


םידעומ םירבד רבדמב ארקיו תומש תישארב
לולא םירבד רבדמב ארקיו תומש תישארב
ירשת ןנחתאו אשנ וצ אראו חנ
הכונח בקע ךתלעהב ינימש אב ךל ךל
םירופ - רדא האר ךל חלש עירזת חלשב אריו
חספ \ ןסינ םיטפש חרק ערצמ ורתי הרש ייח
תועובש \ ןויס אצת יכ תקח תומ ירחא םיטפשמ תדלות
בא \ זומת אובת יכ קלב םישדק המורת אציו
הכונח םיבצנ סחניפ רמא הוצת חלשיו
הרמזו הריש ךליו תוטמ רהב אשת יכ בשיו
רדא ח"ר וניזאה יעסמ יתקחב להקיו ץקמ
--------- הכרבה תאזו --------- --------- ידוקפ שגיו
--------- --------- --------- --------- --------- יחיו


 -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע