ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ח"נשת המורת תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחבונבדי רשא שיא לכ תאמ המורת יל וחקיו י"נב לא רבד רמאל השמ לא 'ה רבדיו
.('ב 'א ה"כ) יתמורת תא וחקת ובל

רמאש המל זמורו ,"המכח" אירטמיגב ללוכה םע ת"רה "ונבדי רשא שיא לכ תאמ"
דומלל שי שיא לכ תאמ ונייה ,םדא לכמ דמולה םכח והזיא (ה"פר) תובאב אנתה
אתיא דועו 'ה תארי המכח תישאר ביתכ הליחת םירקיע 'ב ונאצמ המכחבו ,המכח
יל וחקיו" ןאכ והזו .תווצמו 'ה תארי הירקיע המכחד ירה ,תווצמ חקי בל םכח
תווצמ םייקל כ"ג הכזי ז"יעו ל"נכ שיא לכ תאמ םימש תארי םשל המכח "ימשל
חקי בל םכח לכל הכוז 'ה תארי המכח תישאר תניחבב המכח שיש ימלד .'ה
.תווצמ

,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ אתיאד ,רדא שדוחב החמשה ןינע ל"פא כ"ג ז"יעכו
ימד ל"י אלא ,איה המו שי רבכש החמשה תוברהל ותועמשמד םיברמ והמ 'ואכלו
דוע ול םיפיסומו הכוז "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ" 'יחבב החמש ול שיש
.החמש

* * * * * * * * * * * * * * *

.('ב ה"כ) 'וגו המורת יל וחקיו

ירהש ,ןאכ אקווד המורתה תאבה תשרפ םוקימ ןינע המ ,ןיבהל בל תוטהל שי
בהז אובי ('ט ח"מ ר"ומש) אתיאדכ ,הרפכל היה המורתה תאבה ןינע תוטשפ
אטח רחאל אקווד רמאית וז השרפש יוארה ןמ כ"או ,לגעה בהז לע רפכיו ןכשמה
.לגעה

הבושת השעי דחא לכש המ ליעוי םיבר לש אטחב םא רוקחל שי הנהד ,רמול שיו
םיברב אקווד ותרפכ ףא םיברב השענש אטחד ד"וא ,אטחב וקלח לע רפכיו ומצעב
ךיאה 'ואכל ז"יפלו .דחא שיאכ אקווד םיברב ותרפכ ףא דחא שיאכ השענש ומכו
השענש לגעה אטח לע רפכיו ודבל ולשמ םרות דחא לכש המ ןכשמה בהז אובי
,םלשהו רומגה תודחאב לארשי ללכ לכ ויה ת"הבקבד ונאצמ ךדיאמ םנמא .םיברב
,"עמשנו השענ" ,דחא שיאכ ונייה ('ח ט"י) "וידחי םעה לכ ונעיו" ביתכדכ
.שממ דחאכ ויה םלוכד עמשאו השעא ורמא אלו

ת"הבקד ומכד תורוהל ת"הבק רחאל אקווד המורת תשרפ ןינע בטיה ראבתי כ"או
רומגה דחא תניחבב היה שיא לכ תאמ ןאכ כ"ג ,דחא בלב דחא שיאכ םלוכ ויהש
.לגעה אטחב ואיבהש בהזה ,הז בהז י"ע םהל רפכתנ ריפשו

* * * * * * * * * * * * * * *

.ימשל יל י"שרבו .(םש) המורת יל וחקיו

עבשנ י"שרבו (ז"ט ז"י) רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ ה-י סכ לע די יכ ביתכ
החמישכו ולוכ קלמע לש ומש החמיש דע םלש ואסכ ןיאו םלש ומש ןיאש ה"בקה
.םלש אסכהו םלש 'ה היהי ומש

החמת" ביתכ ךדיאמו (ד"י ז"י) "קלמע רכז תא החמא החמ" ביתכ דחא דצמ הנהו
םחלישכ ןאכו ,החמת זא לארשיב םחלישכ ןאכ (ט"י ה"כ םירבד) "קלמע רכז תא
ןכשמה תינבבד כ"א אצמנ ,קלמע רכז תא החמא זאו 'קה הניכשב ונייה ק"מהבב
םשה בוש קלמע החמנ םאו ,קלמע תיחמ הזב םימייקמ ,הניכשה תארשהל םוקמ והזש
המורת ואיביו וחקיש י"עש ונייה ,ימשל יל וחקיו ןאכ והזו ,םלש אסכהו םלש
.םלש אהי םשהש ידכ ,ימשל וחקיו קלמע תייחמ ומייקי ןכשמה תינבל

,םה קלמע ערזמ אה 'ואכלו ,(.ז"נ ןיטיג) ב"בב הרות ודמל ןמה לש וינב ינבמ
לש וערזש אפוג אהד ל"יו ,ב"בב הרות ודמליש ןינעה והמו ,םתייחמב הוצמ שיו
דירפהל היה ותרטמ רקיע ירהש ,קלמע תיחמ םויק והז הרותב קסועו בשוי קלמע
דמול וערזש הזב כ"או ,ק"הותה ונייה ,םימשבש םהיבאל לארשי ללכ ןיב רשקב
.ותייחמ והז הרות

חבושמ ז"ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכ ,הדגהה רדסב כ"ג ונאצמ ז"יעכו
הלילה לכ מ"יציב םירפסמ ויהו ב"בב ןיבוסמ ויהש 'וכו ע"רב השעמ איבמ דימו
יסנמ היהש) ףוס םי תעירק יסינב ביתכד אה םידקנ םירבדה רואיבבו .'וכו
ןטלפש י"שרבו ('ל ד"י תומש) םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו (מ"יצי
דצמ ןילוע םה ךכ הז דצמ ןילוע ונאש םשכ לארשי ורמאי אלש ידכ ותפש לע םיה
(:ח"יק ףד םיחספ) 'מגב אתיאו .כ"ע .ונירחא ופדריו ונממ קוחר רחא
ונובר וינפל רמא השביל ןתוא טולפ םי לש רשל אוה ךורב שודקה ול רמא:ל"זו
ךל ןתא ול רמא ונממ לטונו רזוחו הנתמ ובר ול ןתונש דבע שי םולכ םלוע לש
לחנ ול רמא ובר תא עבותש דבע שי םלוע לש ונובר ול רמא ןהבש הצחמו דחא
אריו רמאנש ןתוא וארו לארשי ואבו השביל ןתוא טלפ דימ ברע יל אהי ןושיק
שש ביתכ הערפב וליאד ןהבש הצחמו דחא יאמ םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי
אה ראבתי ז"יפלו .לזרב בכר תואמ עשת ביתכ ארסיסב וליאו רוחב בכר תואמ
לכ ותנווכ וזו ארסיס לש וערזמ היה ע"רש ,ק"הפסב אתיאד ,הדגהב אתיאד
ירודל מ"יצי רופסמ ףעתסמש המ לכ ףא רפסמש ונייה מ"יציב רפסל הברמה
ינב והזו קרבו ארסיס תמחלמ השעמל זמרל הנווכהו ע"רד השעמ ןוגכ ,תורוד
ע"ר לש השעמה תא דימ איבמש ןינעה הזו ,חבושמ ז"ירה ,"קרב" ןושלמ קרב
י"ע מ"יצי רופסב תוברהל הוצמ שיש ל"נכ זמרל ב"בב ןיבוסמ ויהש םינקזו
.מ"יצי רופסמ ףעתסהש המ ףא ראביש

היה אוה אקווד ,ארסיס לש וערזמ היהש ע"ר אקוודד הארנ ראבתמה לכ רחאו
וערזש המב ארסיס לש ונוקית היה הזד םירצמ תאיצי רופסב הברמו ב"בב בשוי
המ ןיעמ שממ ונייהו .םש ארתאד ארמה היה אוהש ריעב הרותב קסועו בשוי היה
.ב"בב הרות ודמל ןמה לש וינב ינבמש ןינעה ונראיבש

* * * * * * * * * * * * * * *

.ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ

שי הבושת יכרדש זמורו ,ךיקלא "ה-ו-ה-י דע תבש"ו אירטמיגב "שיא לכ תאמ"
החכוהו .םע יטושפ דע לארשיבש אישנמ ,ןטק דעו לודגמ ,שיא לכ תאמ דומלל
,הרעשה טוחכ םיקידצ םע קדקדמ ה"בקהש (ד"כ 'כ ר"בדמב) אתיא הנהד ךכל
ןלע אהי המ ךכ םיקידצ םע םא ו"ק ושעיש ,םע יטושפל הבושת תורוהל ידכ אוהו
ןינעהו ,וביל תא ה"בקה דיבכהש הערפ לצא ונאצמ ןכו .'ה לא ובושי ז"יעו
היה םא אליממו ,הבושתב רזוח היה וביל תא דיבכמ היה אל םאש ל"י הזב
כ"יעש ,וביל תא דיבכה ןכלו ,הבושתב בש ירה שנענ עודמ םילאוש ויה ושינעמ
ןכו .שנענ ותרותבו 'ה יכרדב בצייתי אלש ימש ,לארשי ודמל ז"יעו ,ושינעה
'ואכלו ,ב"בב הרות ודמל ןמה לש וינב ינבמ (:ז"נ ןיטיג) אתיאד אה ל"פא
ותואבש לארשי ללכ ורזח שנענש י"עש וז תוכזד ל"נהכ הארנהו ,ךכל הכז המב
ודמל וינב ינבמש ול תדמוע היכז התוא םימשבש םהיבאל םהירחאש תורודבו רודה
.ב"בב הרות

הנבנ עודיכ ןכשמה ירהד ,ןכשמה תואיצמ םצעב זמורמ הז ןינעד ל"י םלועלו
ןד טבש הנהד ,הבושתב וקסע והיורתד ל"י הזב ןינעהו ,הדוהיו ןד לש םקלחב
ל"יו םריזחמו תודיבאה לכ תא ףסאמ היהש י"שרבו ,תונחמה לכל ףסאמה היה
ה"בקהמ וקחרתהש תודיבאה לכ תא ףסאמ היהש .תוינחורב תודיבא ונייה תודיבאד
ןידי ןד" והז .םהיבא קיחל םבישמו ,בטומל םריזחמו םררועמ היהו ,לוכיבכ
יטבש דחאכ םע יטושפה ולא "ומע" ןד היהש ונייה ,"לארשי יטבש דחאכ ומע
םיברב הבושת השעש ונאצמ הדוהיב ןכו .בטומל םריזחמ היה ז"יעו לארשי
הבושתב רזח רבכ ירה 'סות השקמו הדוהי תוכזב הבושתב רזח ןבוארש אתיאדכ
הבושת והמ דמל אדוהימ אתשהו אעניצב בש אטחה רחאלד 'יתו אטחה רחאל דימ
דומלל שי שיא לכ תאמד ל"נה ונירבדכ שממ ונייהו ,םיברב הבושת השעו ,םיברב
.(הריתי הבחרהב המורת 'רפ אשד ילע ןייע) .הבושתה יכרד
 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע