ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ט"נשת אראו תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב(ט"י 'ז) .'וגו םירצמ ימימ לע ךדי הטנו ךטמ חק ןרהא לא רמא השמ לא 'ה רמאיו

ךכיפל וכותל ךלשנשכ השמ לע רואיה ןיגהש יפל ןרהא לא רומא י"שרבו
.םיעדרפצב אלו םדב אל ודי לע הקל אל

,רחא ןפואב אקווד ןרהא י"ע עדרפצו םד תוכמ תלועפ ןינע ראבל רשפאו
.תוכמה רשע ןינע קמועב ךורא רמאמ פ"ע אוהו

תונויסנ הרשע ,אתיא דועו [א"מ ה"פ תובא] םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב ,אתיא
םירצמב םיירצמה לע ה"בקה איבה תוכמ רשע .[ג"מ םש] ה"ע וניבא םהרבא הסנתנ
י"שרבו ,יניס רה דמעמב לארשיל ונתנ תורבדה תרשע יכ עודי דועו .[ד"מ םש]
תורמאמ 'י דגנכ ,תונויסנ 'יב א"א הסנתנ ךכלש הדגאב וניצמ :ל"זו תובאב
דמעו ה"ע א"א הסנתנש תונויסנ הרשע דגנכו 'וכו דמוע םלועה ותוכזבש ךדמלל
םינבל ןתנ ןדגנכו ,'וכו םיסנ הרשע םירצמב לארשיל ה"בקה השע ןדגנכ ןלוכב
תורבד רשע

רקיע לכ ירהש ,תוכמ רשעב םייולת תורבדה תרשעש ,םהיניב רשקה ל"י תוטשפבו
איצוא יכו" השמ 'קהש ונאצמש ומכו ,ק"הותה תא ולבקיש ידכ היה םירצמ תאיצי
,סנ םהל השעיש לארשי וכז המ י"שר 'יפו (א"י 'ג תומש) "םירצממ י"נב תא
."הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" ה"בקה ול בישהו

היה תוכמ רשעה י"ע םירצממ דובעשמ לארשי תלואג תוכז רקיע לכד ל"נכ ונייהו
הרשעב םירושקו םייולת תונויסנ הרשעהש ל"פא ןכו .ק"הותה תלבקל וכזיש ידכב
האירבה ןקתל יוה ה"ע וניבא םהרבא הסנתנש תונויסנ הרשעה תילכת ירהש ,תורמאמ
.תורמאמ הרשעב הארבנש

תוטישה ובר הנהו ,תחאל תחא םטרפנו רתוי קמועב הזב ןינעה ראבל רשפא ךא
.י"שר תטישכ ןנא טוקננו תונויסנה רדסבו תורמאמה רדסב הרותה ישרפמב

,"םד" תכמ איה הנושארה הכמה ודגנכו ,'וגו "ךיקלא 'ה יכנא" ןושארה רובדה
הזב היה ה"ע א"א וב הסנתנש ןושארה ןויסנהו ,"רוא יהי" אוה 'אה רמאמהו
ל"י םהיניב רשקהו ,הנש ג"י דורמנ ינפמ חורבל ול היהו וארוב תא ריכהש
ודגנכ כ"או ,ש"תי ארובב הנומא אוה ךיקולא 'ה יכונא לש רובידה רקיע ירהש
וניצמש ומכ ,םירצמ לש הרז הדובעה רוקמ היהש רואיה לע הזב הכהש םד תכמ האב
הסנתנ כ"ג ודגנכו ,הולאל ומצע בישחהש יתישע ינאו ירואי יל רמאש הערפ לצא
תא שיגדמה רוא יהיו לש רמאמה כ"ג והזו ,ש"תי ארובה תרכהב וניבא םהרבא
.ומלועב ה"בקה לש ורוא םוסרפ

ל"י םהיניב רשקהו "עדרפצ" תכמ האב ודגנכו ,'וגו "ךל היהי אל" ינשה רובדה
ונייהו .('ו 'ח) "וניקולא 'הכ ןיא יכ עדת ןעמל" ביתכ עדרפצ תכמב ירהש
יוביר תלילש ןושל "ןיא יכ" אכה בתכנ ןכלו ,'וגו ךל היהי אל לש ןינע ותוא
ותוקולא ןיב לידבהל אוה הרבידה שרושד ,ךל היהי אל תמגוד םלועב תוהולא
זמרמש "עיקר יהי" 'בה רמאמה םדגנכ והזו .םיהלא ראש ןיבל ,תמאה איהש ש"תי
תאז דגנלו .םירחא םיהלא ראשל ה"בקה ןיב ונייה ,ץראל םימשה ןיב שרפהה לע
דורמינ לש תוהולאה תא רבישש רחא ירהש שאה ןשבכל ךלשוהש וניבא םהרבא הסנתנ
היננחש ונאצמש ל"פא ןכו .ודבלמ דוע ןיאו דיחיה אוהש ש"תי וב ותנומא תמחמ
,ה"בקה יווצ ליבשב םירונתב םשפנ ורסמש םיעדרפצהמ ו"ק ודמל הירזעו לאשימ
תוהולא תקחרהו הנומאה דוסי לע הרומ םיעדרפצ תכמש יפל וניבא םהרבאמ אלו
.'תי ותלוז

,השמ י"ע אלו אקווד ןרהא י"ע ושענ עדרפצו םד תכמש ןינעה ,ראבתי ז"יפלו
דבלמ ןיאש העידיהו םוסרפה םה עדרפצו םד תוכמ רקיעש ירה ראבתנש ומכ ירהש
וניבר השמ י"ע השענ היה םאו ,םלועה תאירב תומלש תילכת והזו ,ש"תי ותוקולא
םיעיגמ ונייהו ,ל"נה ןינעה תא וישעמב ןקתמ היה ,חצנ תניחב אוהש ,ה"ע
השמו הכי ןרהאש הויצ ,ךכל היוארה תעה עיגה אל ןיידעש ןויכו ,םלשה ןוקיתל
.הוצי

,"םינכ" תכמ התיה ודגנכו ,'וגו "אושל ךיקלא 'ה םש תא אשת אל" ישילשה רובדה
םירצמ ימוטרח ןכ ושעיו" אתיא עדרפצו םד תוכמב ירהש ,ל"י םהיניב רשקהו
זאש םינכ תכמ האבש דע ,ןכ תושעל 'ודכו ףושכ י"ע םדיב הלע םה ףאש ,"םהיטלב
עבצא םירצמ לא םימוטרחה ורמאיו" ןכ תושעל םירצמ ימוטרח לש םדיב התלע אל
יא תביסו ,איה םוקמה תאמ אלא םיפשכ י"ע הניא וז הכמש ונייה "איה םיקולא
תוחפ הירב לע טלוש דשה ןיאש םושמ בתכ י"שר ,םינפוא 'בב ראובמ םתחלצה
ןויכמו ,עקרקה לע קר תושעל רשפא ףושיכש םושמ ראובמ םינקז תעדבו ,הרועשמ
ולטבתנ םינכ תכמבש אצמנ מ"מ ,ףושיכל םוקמ היה אל בוש ,םינכל ךפהנ לכהש
אוה ףושכ ףאש "אושל ךיקולא 'ה םש אשת אל" לש ןינע ותואמ אוהו ,םיפושיכה
לש אילמפ םישיחכמש םש לע םיפשכמ םיארקנ המ םש לע ירהש ,אושל םש תאישנ
םינקז תעדה לעב ירבד פ"ע ונייה "השביה הארת" 'גה רמאמה ל"פא והזו .הלעמ
הלדגאו 'וגו ךל ךל" 'גה ןויסנה כ"ג והזו ,עקרקב אלא טלוש ףושכה ןיאש
,ה"בקה לש ומש לע ןיארקנש םיקידצ ןידיתע (:ה"ע ב"ב) 'מגב אתיא ירהש "ךמש
,ש"תי ה"בקה לש ומש לידגמ הז ירה ,ה"ע וניבא םהרבא לש ומש םילידגמשכד אצמנ
לידגהל לבא ,אל אושל אקוודש "אושל ךקולא 'ה םש אשת אל" לש ןינע ותואמ אוהו
.דח לכהו ,ךמש הלדגאו והזו דאמל דע אוה חבושמ יאדו ש"תי ומש

רשקהו ,"בורע" תכמ אב ודגנכו ,"ושדקל תבשה םוי תא רוכז" יעיברה רובדה
םדגנכו .הבר הער היח תבש לולח ןוועבש [.ג"ל תבש] אתיא ירהש ,ל"י םהיניב
תבשב ירהש ,תבשמ ךפיהה אוהש ,"ץראב בער יהיו" לש ,א"א לש 'דה ןויסנה היה
ןאכו ,(:ח"יק תבש 'יעו ארפס) התשמבו לכאמב וגנעל ,גנוע תבשל תארקו ביתכ
ירפ ץע ערז עירזמ בשע אשד ץראה אשדת" 'דה רמאמ כ"ג והזו .בער םהילע אב
.התשמו לכאמ כ"ג ונינעש 'וגו "ונימל ירפ השוע

םהיניב רשקהו "רבד" תכמ אב ודגנכו ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" ישימחה רובדה
"ךינקמב היוה 'ה די הנה" ורמאש ומכ ,תוכמבש תישימחה הכמה איה רבד ירהש ל"י
בייח באה ירהש שמח רפסמ בא דובכב ונאצמ ןכו .תועבצא שמח שי דיבו ['ג 'ט]
ואישהל הרות ודמלל ותודפלו ולומל (.ט"כ ןישודק) אתיאדכ םירבד השמחב ונבב
(ב"ע םש) אתיאדכ םירבד השמחב ויבא דובכב בייח ןבה ןכו .תונמוא ודמללו השא
זמור ישימחה רמאמה ןכו .הסכמו שיבלמ איצומו סינכמ (דח םהש) הקשמו ליכאמ
םהש תורואמהו "םימשה עיקרב תורואמ יהי" אוה רמאמה ירהש םאו בא דובכ ןינעל
באהש ףסוי לש ומולחב שרופמ ונאצמש ומכ ,םאו באל עודיכ םיזמרמ חריהו שמשה
הרש תחיקל אוהש א"א לש 'הה ןויסנה היה כ"ג הזו .תורואמה תרוצב ומדנ םאהו
ירהש םאו בא דובכ ןינעמ כ"ג והזו ,תא יתוחא אנ ירמא הל רמאו ,ךלמיבא תיבל
.(ב"כ מ"ר 'יס ד"וי ע"וש) ךממ םילודגה ךתוחאו ךיחא תוברל "תא"

('א ז"ט ןיכרע) אתיא ירהש ,"ןיחש" תכמ האב ודגנכו ,"חצרת אל" יששה רובדה
אל ןינעמ כ"ג אוה 'וה רמאמהש ל"פא ןכו ,םיאב םיעגנ םימד תוכיפש ןוועב
ול ךומסו 'וגו "ףועו היח שפנ ץרש םימה וצרשי" אוה רמאמה ירהש ,חצרת
ה"בקהש (:ד"ע ב"ב) 'מגב אתיאו .'וגו "םילודגה םינינתה תא םיקולא ארביו"
ויה וליאש (ז"כ היעשי) "םיב רשא ןינתה תא גרהו" רמאנש ,הביקנה תא גרה
החיצר רוסיא לש ןינע ותואמ ונייהו ,םלועה תא ןיבירחמ ויה הזל הז ןיקקזנ
ןויסנה ה"ע וניבא םהרבא ןויסנ כ"ג היה םדגנכו .תישארב השעמ תא בירחהל אלש
.החיצר ןינע כ"ג אוהש םיכלמה תמחלמ אוהש יששה

,ל"י םהיניב רשקהו "דרב"ב םירצמ וכוה ודגנכו ,"ףאנת אל" יעיבשה רובדה
"ץראה תחשתו" םושמ אב עודיכ לובמהו ,דרב היהש לובמב רבכ וניצמ ירהש
ץראה אצותו" אוה 'זה רמאמהו ,ףאנת אל רוסיא ונייהו המיז ץראה האלמתנש
,רפיטופ לצא השעמב ףסוי לצא וניצמש ומכ ,ףואינ לע זמרמ כ"ג היחו "היח שפנ
"בודה תא ךב הרגמ ינא ךרעשב לסלסמ התאו לבאתמ ךיבא ה"בקה רמא"ש
ןיב תירבב היהש ,ה"ע א"א לש 'זה ןויסנב ל"פא ןכו .('ו ט"ל תישארב י"שר)
עודיכו ,תויוכלמ דובעש לע ה"ע א"א רשבתה םירתבה ןיב תירבבו ,םירתבה
,זא ראשנש דרבהש אבומו ,הצרא ךתינ אל ריואב היהש דרבה ףא דרבה קספשכש
.לארשיב דבעתשהל ע"הוא וצרש עשוהי תומחלמ תומיב דרי

הליגו אב הבראהש עודיכו ,"הברא" תכמ האב ודגנכו ,"בונגת אל" ינימשה רובדה
הכמה ןיב שי רשק כ"או ,םדו רשב יניעמ ואיבחהש המ לכו םיירצמה ובנגש המ לכ
ןכו .הברא ונייהו ,הלוע יאבוגה לזג ןוועבש (:ב"ל תבש) אתיא ןכו ,רובדל
(הטמל הלעמלמ םינומשכ) תינימשה הדימהש עודיכו ,תינימשה הכמה היה הברא
.לזג ןווע הז הבושתה תא םיבכעמה םירבדהמ דחאו ,הבושת איה הניבו הניב איה
הזש וא אוה הובג ןוממ םא ןודנ שי הלימבו ,הלימב וניבא םהרבא הסנתנ םדגנכו
'חה רמאמה היה הז ןויסנ דגנכו ,לזג הזב ךייש תויהל לוכי כ"או ,לארשי ןוממ
,לומינש דע ותומילשל עיגמ םדאה ןיאש ,םישודקה םירפסב אבומו ,"םדא השענ"
,ואלה םע רושק רמאמהש ל"פא ןכו ."םדא השענ" רמאמה םלשוה הלימה י"ע כ"או
.לזגה ןמ אלו ('ז 'ב ר"קיו) ןנישרדו בירקי יכ םדא ביתכ ירהש

,םהיניב רשקל שיו ךשח תכמ האב ודגנכו ,"רקש דע ךערב הנעת אל" יעישתה רובדה
אניע םא ןנימגרתמו ('ב ב"כ תומש ט"העב) "שמשה וילע החרזו" ביתכ הנהד
ונייהו ,רקש תודע לש ןינע אוה ךשחש אצמנ תמא תודע ודיעהש ונייהו ,אידהסד
"וברו ורפ" היה יעישתה רמאמהו .ךשח תכמ דגנ אוהש ךערב הנעת אלד ואלה
היה וניבא םהרבא לש יעישתה ןויסנה ןכו ,ךשוחב איה הנוע תווצמד עודיכו
היה הזו ('י א"כ תישארב) 'וגו "ינב שרי אל יכ הנב תאו תאזה המאה תא שרג"
וברו ורפ לש הוצמה םויק דוסיו תליחת היה לאעמשי ירהש ה"ע א"אל לודג ןויסנ
.ה"ע א"א לצא

רשק המ ראבתי ןלהלו) ,"תורוכב" תכמ האב ודגנכו ,"דומחת אל" ירישעה רובדה
הנה םיקולא רמאיו" אוהש ירישעה רמאמה רשקנ םדוקו .(ןאכ תורוכב תכמל שי
תישארב הנהד "ץע ירפ וב רשא ץעה לכ תאו 'וגו ערז ערוז בשע לכ תא םכל יתתנ
דחאש אוה ,מ"חצד תוגרד ןינע עודיכ ירהש ,יחה תליכאב םדאה רוסא היה האירבה
תא ותליכא י"ע רבדמהו חמוצה תא יחהו םמודה תא ןקתמ חמוצהש ,וריבח תא ןקתמ
אל בוש ,םינקותמ יחהו חמוצה םמודה ויהש האירבה תישארב םנמא .ונקתמ ,יחה
ז"אא ראיבש ומכו ,םתגרדב םה םיוש ירהש יחה תא רבדמה תליכאב ןינע היה
לכו ויתונוזמ ןיכהש ,המכחב םדאה תא רצי רשא ושרדש המ ע"יז רימזוקמ
ילואו ,ןאכ וניאר המכח המ ע"יז ז"אא 'קהו .םדאה תא ארב כ"חאו ויתויוכרטצה
םושמ ,האירבה ךרדב הז המכחהד ראיבו ,הזב שי המכח המ לבא ןאכ שי דסח השעמ
ה"בקה היה תונוזמה תאירב םדוק אטוח היהו ,םדאה תא הליחת ארוב היה םאש
יוה בוש ,םהיכרצ תא ארב רבכש וישכעש ,התשמו לכאמ הליחת ארב ךכלו ,וגרוה
.םדאה תריציב ארובה תמכח והזו .םייחב וריאשיו ,רסח אל הזו הנהנ הז תניחבב
היה אלש יפל ,התשמו לכאמל יואר היה אל הליחתב ןושארה םדאד ונירבדמ הלועה
ההובג הגרדב חנ ונייהד רבדמה הלעתנש חנ לש ורודב םנמא ,םהמ ההובג הגרדב
יואר היה אבהלו ןאכמ ךכל ,רודה ישנא ראש םע אטח יחה ףא ירהש ,יחה לעמ
.יחה ןמ רשב תליכאב רתוהו יחה תא ןקתל םדאה

ההובגה הגרדל עיגהל םדאה תפיאש הכירצ דימתש ונא םיאצומ הזה רמאמב כ"או
לארשי ןוגכ ,וגישהל ודיב ןיאש רבדל ךכמ רתוי לבא ,עיגהל לוכי אוה וילאש
ןיבל רמאמה ןיב רשקה והזו ,"דומחת אל" רדגב רבכ והז ,ןהכ תויהל ףאושה
ונא םיאצומ כ"ג םשש קחצי תדיקעב היהש ןויסנה ודגנכ ןכו ,ירישעה רובדה
.ל"נהכ והזו ,ןברקכ ומצע רוסמל אב ירהש םדא לש תעצוממה הגרדה לעמ הברקה
,ול הרזחוה כ"חאו ותמשנ תא וחקל ירהש התימ וב היהש קחצי תדיקעב ונאצמ ןכו
.התימ כ"ג אוהש תורוכב תכמ םדגנכ והזו ,םיתמה היחמ ךורב ורמא םיכאלמהו
 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע