ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ט"נשת אציו תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב

ודכנ לש ןיסוריאב הנשנו
א"טילש ר"ומדא ןרמ ק"כד
ו"ינ בואט רזעלא 'ידידי לואש ח"הבה ה"ה
א"טילש השמ סחנפ יבר צ"הרה ןב('ב 'א ט"כ תישארב) .הדשב ראב הנהו אריו םדק ינב הצרא ךליו וילגר בקעי אשיו

קחצי ראבה ןמ םהיגווז םהל וגוודזנ השלש (ב"ל 'א ר"ומש) שרדמב 'יא
דועו 'וגו ראב אובמ אב קחציו (ד"כ תישארב) ביתכ קחציב השמו בקעי
השמ הדשב ראב הנהו אריו (ט"כ םש) בקעי ןיעמל רזעילאל הקבר הגוודזנש
.ש"ייע ,'וכו ראבה לע בשיו

תולגה תליחתד ןינעה והמ דועו .םימ ראבל גוויזה ןינע והמ ןיבהל שיו
.ראבה לע אקוד התיה ,ןרחל ה"ע וניבא בקעי תאיציב וישכע התיהש לעופב

ןינעכו ,םדאה תאירב ןינעכ יוה ,השאו שיאד גוויזה ןינע הנהד ל"פאו
תאירבב וניצמו ,השדח הירב ןיעכ אוהש ,'וגו ונימלצב םדא השענ רמאנש
ןומיס ר"א ('ה 'ח ר"רב) אתיאד ,ותאירב םצע לע תקולחמ התיהש םדאה
םיתיכ םיתיכ תרשה יכאלמ ושענ ןושארה םדא תא תוארבל ה"בקה אבש העשב
ד"הה ,ארבי םירמוא םהמו ארבי לא םירמוא םהמ תורובח תורובחו
אוהש ארבי רמוא דסח ,וקשנ םולשו קדצ ושגפנ תמאו דסח (ה"פ םילהת)
אוהש ארבי רמוא קדצ םירקש ולוכש ארבי לא רמוא תמאו םידסח למוג
השע המ .הטטק הילוכד ארבי לא רמוא םולש תוקדצ השוע
.ש"ייע ,'וכו הצרא תמא ךלשתו ('ח לאינד) ד"הה ץראל וכילשהו תמא לטנ ה"בקה

לש וגוויז תעשב אוה ןכ ,ותאירב לע תקולחמ התיה םדאה תאירב תליחתבש ומכ כ"עו
וכלה ןגוויז תעשבש תובאה לש ןכרדב וניצמ כ"עו ,וגוויז םצע לע תקולחמ םג שי םדא
גוויז היהי ז"יעו ,םידסח למוג ולוכש ארבי רמא דסחו ,דסח אוה םנינע םימש ,םימ ראבל
.לבקתמו האנ

םושמ אוהו ,ףוס םי תעירקכ םדא לש וגוויז השק (.ב"כ ןירדהנס) אתיאד אה ל"פא והזו
('ז א"כ ר"ומש) אתיאד םיה םהל עקבי אלש הנעטב םיכאלמה ואב ףוס םי תעירקב ףאד
,ה"בקה ינפל רמא ,ןתוא גרטקל ךאלמה לאמס דמע םירצממ לארשי ואציש העשב ךכ
.ש"ייע 'וכו ,םיה תא םהל ערוק התאו םיבכוכ תדובע םידבוע ולא ויה וישכע דע ע"שבר

לואשל שי - היה לובמהו ,ל"זו ('ה 'ז תישארב) 'סותה ילעבמ םינקז תעדב אתיאד ל"פא דועו
ןיחתורבו ולקלק ןיחתורב ורמא ל"זר ,תוכמ ראשמ רתוי לובמ ה"בקה איבהש אנש יאמ
םלכלכל הוצו םירוע לש הרובחל האנ הריד הנבש ךלמל רבדה לישמהל שי םנמא .ונודנ
ול םיחבשמו ךלמה דגנכ םיוחתשמו םידמוע ויה םש ךרד רבוע ךלמה 'יהש ןמז לכו ,חוירב
ןימוסה םה ול ורמא ינזאב הזה לוקה המ רמא ,םלוק ךלמה עמש תחא םעפ ,לודג לוקב
ןיאור ויה ולא ,רמא .ךלש םיסוס לוק ןיעמושש תע לכב ןישוע ןכו .םש םלכלכל תיוצש
ינב ןמוקמב תתלו רוחאל םריזחהל הוצ דימ ,יל ןיחבשמ ויה המכו המכ תחא לע יתוא
,םבל הבג ,האנהב ןמצע וארשכ םדא ינב ןתואו .םימוסה ומכ םלכלכלו ,ןיאורש םדא
תרחא םעפ ,הזב ונתוא שבכש הזל ול יוא ורמאו ,ותוא ןיללקמ ויה רבוע ךלמה םיאורשכו
םירועה ומכ ןישוע ןניאו ךתוא ןיללקמ ,ול ורמא ,םירמוא ןה המ ,לאשו םלוק עמש
ןניאש םימ ולכ היה הלחתמ םלועה ךכ .םוגרהיש םהילע ךלמה הוצ .רוחאל תרזחהש
ולא ה"בקה רמא ,'וגו 'ה תורהנ ואשנ 'נש ה"בקהל ןיסלקמ ויה ה"פאו ןיעמוש אלו ןיאור
ךרבתי הוצ דימ .יל ןינתונ ויה תוחבש המכו ןיסוליק המכ האורו עמושש םדא ארוב יתייה
ןיערוז ויהש הבוט םהל עיפשהו םימה םוקמב םדא ארב הבו ,השביה הארתו םימה ווקי
הוצו ,ןדרמב ה"בקה עמש ,ה"בקהב ודרמ הבוט בורמו ,הנש םיעבראל םהל הלעמו ץראה
.ל"כע ,לאינפא ןתנ ברה יפמ עמשש ר"מ .ןתוא ופטשיו םהילע ואוביש םימל

,םימה ןמ רתוי ה"בקהל חבשיו סלקיש ידכ ,םימה י"ע היה םדאה תאירב לכד ז"יפל אצמנ
ופטש ,ה"בקהל סליק אלו םדאה אטחש רחאמ כ"עו ,רבדל הפו עומשל ןזוא ול שיש י"ע
תאירב ןינעכ אוהש םדאה לש וגוויז תעשב כ"עו .ה"בקהל ןיסלקמ םהש םימב ה"בקה
.וארובל סלקיו ,םתמחמ אוה ארבנש םימה לצא אוה ךלוה ,םדאה

אלא ,הוצמה דובכל תדחוימ הדיקר תווצמ ראשב וניצמ אלש ץנאט הוצמה ןינע ל"פא והזו
ןינעכ אוה גוויזה תעשבו ,ה"בקהל סלקל ידכ איה םדאה לש ותאירב רקיע ןאכש ןויכד
םיאב כ"ע ,(.ז"י הטוס) םהיניב היורש הניכש וכזש השאו שיא אהו ,םדאה תאירב
.ה"בקהל חבשלו סלקל ידכ וב םידקורו

.ה"בוקל וב םיסלקמו ,ה"בוקד אמש תבשד ,ץנאט הוצמה תעשב תבש םירמואש וניצמ ןכו
סלקל אוה ןיאושינה ןינעד םושמ אוהו ,ןיאושינ תחמשב רידא ןיא רמזה רמזל םיגהונ ןכו
תעשב כ"ע ,םירידא םיבר םימ תולוקמ איה םתרישש םימב וניצמו ,םימה ןמ ו"ק ה"בקהל
.'וכו רידא ןיא םירמזמ ה"בקהל סלקל םיאבשכ ןיאושינה

בקעי דריש וז העשב כ"עו ,ןימדוקה תונוועה ןקתלו רפכל ידכ אוה תולגה ןינעב עודי הנהו
ה"בקהל סלקי וז העשבו ,גוויזה תעשב םימה ראב לע אוה בשי ,לעופב תולגל ה"ע וניבא
.ןימדוקה םיאטחה לע ןוקיתה ליחתיו

'וכו הזב הז םירועמה םיבורכ ואר לכיהל םירכנ וסנכנש העשב ל"ר רמא (:ד"נ אמוי) 'מגבו
ובוש רמוא ה"בקהד ,לארשי תסנכל אוה ךירב אשדוק ןיב חוכיוה עודי הנהד ל"פאו .ש"ייע
העשב כ"עו ,הבושנו כ"חאו ךילא 'ה ונבישה םיבישמ לארשי ינבו ,םכילא הבושא כ"חאו ילא
גוויז לע םיזמרמ רשא םיבורכב זמרל ה"בקה אב ,םיאטחה ןקתל ידכ תולגל ואציש וז
וכרדד ןויכו ,יתייער הפי ךלוכ ,המחלמ שיא 'ה ביתכדכ ,לארשי תסנכו אוה ךירב אשדוק
.וילא ונבישיו ה"בקה רוזחיד יאדו כ"ע ,השא רחא רוזחל שיא לש


ותוא ארתו ביתכד השמ הז בוט אבי ,םיבוטל בוטמ בוט לבקיו בוט אבי (:ג"נ תוחנמ) 'מגבו
ביתכד ה"בקה הז בוטמ ,םכל יתתנ בוט חקל יכ ביתכד הרות וז בוט לבקיו ,אוה בוט יכ
,וז םעל הזמ תאז לבקיו הז אבי .םיבוטל 'ה הביטה ביתכד לארשי ולא םיבוטל ,לכל 'ה בוט
רשא הרותה תאזו ביתכד הרותה וז תאז לבקיו ,שיאה השמ הז יכ ביתכד השמ הז ,הז אבי
.תינק וז םע רמאנש לארשי ולא וז םעל ,והונאו ילא הז ביתכד ה"בקה הז הזמ ,השמ םש
.ש"ייע 'וכו יתרצי וז םעל אסריגה איבמ ק"מטישבו

םע ,תינק וז םע תואסריגה יתשב ןינעה והמו ,הז אבי ,בוט אבי ,לפכה והמ ןיבהל שיו
.יתרצי וז

הירב איה הינקו ,השדח האירב אוה הריציב ,הינקל הריצי ןיב קוליח שי הנהד ל"פאו
,שדחמ הריצי אלא ,שממ השדח הריצי הניא קר ,הריצי אוה הינק ףאד ונייה תשדוחמ
ונייהו ,אטחה רחאל שדחמ םדאה תאירב אלא ,השדח האירב שממ וניא רשא גוויזה ןינעכו
.שדחמ האירב והזש ,ןינקב םלוע ארוב

יכ ותוא ארתו ביתכד ,ורקיעמ בוט אטחה םדוק ונייה ,בוט אבי 'מגה רמאמ רואב והזו
תוחול לע ירייא הז אבי כ"אשמ ,לגעה אטח םדוק ויהש תונושאר תוחול לע ירייאו ,בוט
םעו אסריגה ריפש ךייש כ"עו ,לגעה אטחב בתכנד ,שיאה השמ הז יכ ,אטחה רחאל םיינש
יל יתרצי וז םע אלו ,אטחה רחאל שדחמ האירב והזש ,תינק וז םע ביתכד לארשי ולא וז
.ויקולאל סלקיש ידכ רצונש םדאה תאירב תליחתב ירייאד ,ורפסי יתליהת
 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע