ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ט"נשת ורתי תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב('א ח"י) ןידמ ןהכ ורתי עמשיו

.קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק אבו עמש העומש המ י"שרבו

איהש ,'וכו ואיצוה יכ בותכב תשרופמה מ"יצי תעומשב ול רסח היה המ הרואכלו
.םלוכ לע הלודג

ותוקולא תעידי לארשי ללכ וגישה ףוס םי תעירקב דציכ ורתי הארש ל"פאו
,רתויב תובגשנ תוגשהב הגירדמה םורל ולעתהו ,דיחי ךלמ אוהש ומש ךרבתי
םירי רשאכש קלמע תמחלמב הזח רתויבו ,ןיא םא וניברקב 'ה שיה ולאש כ"מחאלו
תויה ז"כו ,קלמע רבגו וידי חיני רשאכ ,ארמימכ עגרבו ,לארשי רבגו ודי השמ
רשאכו ,תוקיפס םבילב ררועל חילצהש ,קפס 'מיג קלמע ,םימכח תנומאב ורסחנש
לארשי רבגו ירה ,םרמאמ ומייקו םהירבדל ןזוא וטיהו םיקידצב םיקובד ויה
ולפנ ויכרדב וכלה אלו קידצב םתזיחאמ ופרה רשאכו ,ףוס םי תעירקל וכזו
.קלמע רבגו ,וניברקב 'ה שיה ולאשו אתקימע אריבל

תניחב והז ,םהירבד תא תושעלו רודה ימכחבו םיקידצב קובד תויהל וז הניחבו
י"ר רמא (.'ל ןישודיק) 'מגה ירבדב םימעפ כ"וכ ונראיבדכו ,פ"עבש הרות
רבגתמ םדא לש ורצי יול ןב ש"ר רמאו 'וגו םוי לכב וילע שדחתמ םדא לש ורצי
וראיבו .ול לוכי ןיא ורזוע ה"בקה ילמלאו ,ותימה שקבמו םוי לכב וילע
וילע רבגתמו ,תושדח תוריבעל ותיסמו ורצי וילא אבש ונייה שדחתמש םישרפמה
('ב ט"מ ר"רב) שרדמב אתיאו ,תושדח תוביסב תונשונ תוריבע רובעל ותיסמש -
המל ד"ליו ,הלעמ לש ןיד תיבב הכלה רבד שדחמ ה"בקה ןיאש םויו םוי ןיאו
.הישעה םלועל ליעומ הז המו ,םוי לכב הכלה שודיח ךרצנ

ול יתארב ר"הצי יתארב ירהש ,'דקה הרותה י"ע ושוריפ ורזוע ה"בקהש אלא
,הנידמו הנידמ לכבו רודו רוד לכב רציה ישודיח דגנלו (:םש) ןילבת הרות
רודה יקידצ י"ע ז"הועל התוא םצמצמו ,םויו םוי לכב הכלה ה"בקה שדחמ
.פ"עבש הרות תניחב והזו ,לארשי םעל תונקת םירזוגו םינקתמש

ינזאב םישו ,בתכבש הרות ונייה "רפסב ןורכז תאז בתכ" השמ לא 'ה הויצ כ"עו
םתויה תומילש תא גישהל ולכוי ולא תוניחב יתש י"עו ,פ"עבש הרות והז עשוהי
ארטסה תוחוכב תוניחב 'ב םנשי ,םיקולא השע הז תמועל הזו .ארובה ידבע
תנוכ לכש עודיו יולגש - בתכבש הרות תניחב יהוז ,היחת ךברח לע יכ ,ארחא
םכמע םיביטימ םה רשאכ הינש הניחבו ,לארשי םעל רצהלו ערהל ךא הז םיעשרה
איה םתואת םבבל ירדחבו ,ותבוטו לארשי םולש תא םישרוד םה לוכיבכ הארנו
.פ"עבש הרות תניחבבו ,המדאה ינפ לעמ לארשי תא תולכל

ןמה תער תא ריבעהל ('ג 'ח רתסא) שורוושחאל רתסא ירבד וראבתי ז"יפלו
,רשפ ול ןיא ארקד אפיס הרואכלו .םידוהיה לע בשח רשא ותבשחמ תאו יגגאה
רשא ותבשחמ מ"נ יאמו ,אל ותו יגגאה ןמה תער תא ריבעהל ורמואב וניידו
.בשח

והז "ותבשחמ"ו ,לעופב שורוושחא תריזג ונייה "ותער"ש ,ונראיב תוטשפבו
אינשהו ,'וכו ךלמה יתד תא םימייקמ םניאש םידוהיה לע גרטיקש הריזגל םרוגה
רובידב לארשי לע רתוי וגרטקי אלש רתסא הננחתה התעו ,ע"הוא לע לארשי תא
.םדגנכ ןודמו האנש וררועי אלו הנידמו םע לכב

יוה ,שורוושחא תריזגמ ולצינש לארשי לע הנגהש תוכזהש ל"פא ונירבדל םנמא
(.ו"ט הליגמ) חספ לש ןושארב ףא ותשי אלו ולכאי אלש יכדרמ יוויצל םעמושב
ןמ רבד רוקעל םימכח דיב חכ שי ז"כב ,הרותה ןמ השע תוצמ ךכב םילטבמש ףאו
.פ"עבש הרותו םימכח תנומא םהילע ולביק הזבו (:ט"פ תומבי) תא"ושב הרותה

שורוושחא ימיב הולבק רודה (.ח"פ תבש) 'מגבו ,םהילע ולביקו ומייק והזו
הבהאמ יניס רהב ולביק בתכבש הרותש יפל ,הבהאמ פ"עבש הרות ולביק זאש
הארימ פ"עבש הרות ולביקו תיגיגכ רה ה"בקה םהילע הפכו ,עמשנו השענ ורמאש
רתסא השקיבש תאזו .הבהאמ הולביקו ורזח התעו .(ח"נ 'רפ אמוחנת שרדמ)
,םדבאל םידוהיה לע יולגב רזגש בתכבש הרות תניחבב ,יגגאה ןמה תער ריבעהל
םהל ערהל תועשר תבשחמ ךותמ בוט םידוהיל םייוגה ושעי אלש "ותבשחמ" ןכו
.פ"עבש הרות תניחבבו הזב

,הרותב קוסעלו ותיבב בשיל יפושב הז ןיאש דמל ,תאז לכב הזחש ורתי תאזלו
עיגהו ,פ"עבש הרות - םרבד לוקב עומשלו רודה יקידצ לצא ךליל ךרצנ אלא
.לארשי ללכל חפתסהל יניס רבדמל


 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע