ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ידוקפ תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחב.השמ תא 'ה הוצ רשא לכ תא השע הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצבו
(ב"כ ח"ל)

'יפא השמ תא 'ה הוצ רשא לכ אלא ןאכ ביתכ ןיא השמ ותוא הוצ רשא י"שרבו
הוצ השמ יכ יניסמ השמל רמאנש המל ותעד המיכסה ובר ול רמא אלש םירבד
הליחת תושעל םלועה גהנמ לאלצב ל"א ,ןכשמ כ"חאו םילכ הליחת תושעל לאלצבל
יאדוו יכ תייה ל-א לצב השמ רמא ,ה"בקה יפמ יתעמש ךכ ל"א םילכ כ"חאו תיב
.ד"כע .םילכ השע כ"חאו הליחת ןכשמה השע ןכו ,ה"בקה יל הויצ ךכ

ירהש ןיעל תיארנה תוטשפהמ לאלצב םע ה"ערשמ לש הז חוכיוב ןיאש יאדובו
המו ה"בקה הויצש הממ לוכיבכ תונשל רקיעו ללכ לאלצבל היה דצ המ הרואכל
.ל"נה חוכיוב ודיצ היה

ירהש ,ןכשמה תמקה תילכתו רקיעב ןנובתנו הליחת םידקנשכ אוה הארנ רשאו
,לגעה בהז לע רפכיו ןכשמה בהז אובי ה"בקה רמאש ,אבומה יפכ אוה תוטשפה
השעמ םדוק המורת תשרפ הבתכנ יאמא כ"א הרואכלש אלא .הרפכ ןינע ונייהו
.הזב ןנובתהל שי ןיידע ךא ,הרותב רחואמו םדקומ ןיאש ל"י תוטשפבו ,לגעה
היה ,ןכשמה תמקה תילכתו רקיע לכ הליחתמ יאדוד ,ךכ ןינעה רואיבב הארנו
ךכלו ,לגעה השעמ םדוק ונייהו םינותחתב הריד ול תושעל ה"בקה הואתנש תמחמ
השעמ רחאלש אלא ,המורתה תאבה תשרפ לכ הבתכנו הרמאנ לגעה השעמ םדוק רבכ
לע רפכיו ןכשמה בהז אוביש אוהו ,ןושארה םעטה לע םעט דוע ףסותנו אב לגעה
.לגעה בהז

לאו (א"כ ה"כ) פ"הע המורת תשרפב י"שרל השקוהש המ כ"ג בשייל שי ז"יפעו
לפכנ המל יתעדי אל ל"זו ל"ז י"שר המתו .ךילא ןתא רשא תודעה תא ןתת ןוראה
.'יתש המ ש"ייועי (ז"ט ה"כ) תודעה תא ןוראה לא תתנו רמאנ רבכ ירהש
,בטיה ראובמ ונירבדלו ,תוחולה ירבשל הנווכה הינשה םעפבד בתכ ח"הואבו
ןכשמה תינבל םעט דוע ףסותיו ,לגעה אטחב ואטחי י"נבד עדי רבכ לכה עדויד
.םימעט 'ב ולא דגנכ ןוראה ךותב תודעה תניתנ ליפכה ךכלו ,וילכו

ביתכד ןכשמה תמורתב םיאישנה תאבה קלחמ ל"נה דוסיהכ חיכוהל שי ןכו
י"שרבו ,"ןשוחלו דופאל םיאולמה ינבא תאו םהושה ינבא תא ואיבה םיאישנהו"
ובדנתה אל ןכשמה תכאלמבו הליחת חבזמה תכונחב בדנתהל םיאישנה ואר המ ז"רא
ונא ןיריסחמש המו ןיבדנתמש המ רובצ ובדנתי םיאישנ ורמא ךכ אלא ,הליחתב
ורמא םיד השוע הכאלמהו רמאנש לכה תא רובצ ומילשהש ןויכ ,ותוא ןימילשמ
םיאישנה ירהש ל"י ונירבדלו .םהושה ינבא תא ואיבה תושעל ונילע המ םיאישנ
םיכירצ ויה אל םהיפלכ כ"או ,לגעה השעמב קלח םהל היה אלש םמצע וקיזחה
הריד תושעל ה"בקה הואתנש םושמ קר אלא 'וכו ןכשמה בהז אוביש הרפכה םעטל
המ ,שדח תיב הנובה וריבחל רמואש דידי לש וכרד והזו םידידיכ וגהנ ךכלו
.םילשאו ינא אובא רסחיש

ןיבל הכאלמה ישועמ היהש לאלצב ןיב היהש חוכיוה כ"ג ריפש ראבתי כ"או
תאבה םצעב רבכ םלשוה הרפכה לש םעטה קלח ירהש ,הרובגה יפמ עמשש ה"ערשמ
נ"הו האבהב היה אטחהד ,רפכתנ רבכ 'ואכל הנבנש םדוק ףאו תיב תונבל המורתה
אוהש לאלצב אקווד מ"מו ,הריד םושמ םעטה אלא ראשנ אלו ,האבהב איה הרפכה
,וז הגשהל עיגה רבכ אוה אקווד תומורתה ילבקממ אליממו הכאלמה ישועמ היה
הרטמה רקיע כ"ג והזש תיב תונבל םלועה גהנמכ גוהנל חוכיוב ודדצ היה הזו
ןיידע ויה ותעדבו וז הגשהל עיגה אלש ה"ערשמ כ"אשמ .םילכ איבהל כ"חאו תעכ
לצב" ה"ערשמ ול רמאש כ"ג והזו .הרובגה יווצכ תושעל שקיב ךכלו םימעטה ינש
.ומע םיכסהו יתגשה אל ינא ןיידעש הגשהל תעגהש ונייה "תייה ל-א


 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע