ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

ג"סשת המורת תשרפ ,ינש םוי ,'א רדא ח"ר
םינינע ןכות לא הרזחבשדוח אוה ןכ םג רדא ,הבושתה שדוח אוה לולא ומכש םירפסב אתיא
לארשיו ,ןמהכ תושק ויתוריזגש ךלמ ןהל דימעמ ה"בקה" :הבושתה
(:זצ ןירדהנס) "בטומל ןריזחמו הבושת םישוע

המ ."ה-םורת" איה המורת ,ןכ ומכ ;"ה-בושת" איה הבושת ,עודיכ
?הזב ןינעה

רשפאש תורמלש - הבושת תלמסמ "ה" תואש תרמוא ארמגה
"ה" תואה לש לגרה ידי לע ,דצב בוש סנכיהל רשפא ,הטמלמ לופיל
המודש ינפמ ?"ה"ב םלועה ארבנ המ ינפמו - :טכ תוחנמב 'מגה ל"זו)
רדה יאד ?היערכ הילת ט"מ .אצי תאצל הצורה לכש ,הרדסכאל
רזוח םא ,ה"בקה רמא ?אגאת היל תיא ט"מו היל ילייעמ ,הבושתב
(רתכ ול רשוק ינא ,וב

ןמ ןמה (ב,ט הבר רתסא ;:טלק ןילוח) 'מגב אתיא :דוע רמול רשפא
"?תלכא ונממ לכא יתלבל ךיתויצ רשא ץעה ןימה" ?ןינמ הרותה
[אי ,ג תישארב]

םרוג םג אוה ,ארובה ןוצר דגנכ השוע אוה אטוח םדאשכ הזמ ץוח
ךירצ אוהשו עדי אל אוהש ,ותוא האור אל אוהש לוכיבכ גהנ ה"בקהש
.אטחה תואצות הז לכ השע אוה המ ותוא לואשל

הזו ,ןקתל ךירצ אוה [*הלאשה "ה"ה] "ץעה ןימה" בותכהמ הזה "ה"ה
."ה" תואה תא םירהלו בישהל ,"ה-םורת"ו "ה-בושת" ידי לע השוע אוה"'וכו ץעה ןימה"ו "?הכיא" םדא תא לאש ה"בקהש רבדה םצע :הרעה*
.הבושת תושעל חתפ ול תתל היה
 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע