ד"סב

הרמזו הריש
םינינע ןכות לא הרזחב"הריש" יצוצינ


:"לאקזחי תרות"ו "בהזמ דמחנ" ס"חמעב ,רימזוקמ לאקזחי יבר

ןגנמשכ םג ,ועייסל ךירצו וריבח לע השקש רבד לכב אוה הניעטו הקירפ ןינע
,ונייהד .הניעטו ,הקירפ - תווצמ ינש הזב םימייקמו ול רוזעל םיכירצ ,םדא
קרופש ,הקירפ תווצמ הזב םייקמ ,ןגנמו ועייסמ וריבחו שלחנ ןגנמהש תעבש
הזב םייקמ ,רכזנ וריבח ידי לעו ,ןוגינה חכוששכ םימעפל םגו .אשמה וילעמ
ימ לכ ןכלו ,הז רחא ןגנל לוכי אהיש שדחמ ןעטנש ונייהד ,הניעט תווצמ
.הזב רהזיהל ךירצ ,ןגנל עדויש
(אצת יכ 'פ ,"אשד ילע")

:"לארשי ירבד" ס"חמעב ,ץיזדוממ לארשי יבר

ל"לוה ,השקו ".םתנר תא ועמשב ,םהל רצב אריו" :(ד"מ ,וק) םיליהתב אתיא
תומש ,וניתשרפב) כ"הע ל"יו ?הניר םיעימשמ הרצ תעב יכו ,םתקעצ תא ועמשב
ןהל ויה ןינמ ,שרדמב השקמ ,תולוחמו םיפותב הירחא םישנה לכ ןאצתו (כ ,וט
םהל השוע ה"בקהש ,רודבש תוינקדצ ויה תוחטבומ אלא ?תולוחמו םיפות רבדמב
האר ,םתנר תא ועמשב ,םהל רצב אריו ש"זו .םירצממ םיפות ואיצוהו ,םיסינ
רשא הרישה תא ,םתנר תא עמש ,םתרצב םדועב ,םהל רצב לארשי ינבש ה"בקה
רמזמו רשו ,הרצ תעב הלילח אצמנ רשא לארשי לכל דומיל ןאכמ .םעישוהו וניכה
.ורזועב ה"בקהש ,הדיתעה העושיה לע
('וק קרפ ,"םישודקמ ראפ" םיליהת)

:"לואש ירמא" ס"חמעב ץיזדוממ רזעלא הידידי לואש יבר

ירבד םע ,בישהו .הרמזהו הרישה ,הניגנה הרצונ רמוח הזיאמ ,דחא והולאש
םיאצויה םירבד ,ונייה ,"בלה ןמ םיאצויה םירבד" :רמאש רימזוקמ ק"סה
הממ - ול הנע הזמו ".בלה לא םיסנכנ" םירבדה הלא ,אלמ בל תודג לעמ םילועו
ובלב הלע י"שרפ ,"רישי זא" ,והזו .הניגנהו הרישה הרצונ בלה אלמתנש
.הרמזו הריש רמא ,ובל אלמתנו הלעש הממ ונייה ,רישיש
(החמשו הרמז ינינע, "לואש ירמא")

:"שא ירמא" ס"חמעב ,ץיזדוממ והילא לאומש יבר

הרמז הריש הניגנ ידי לע 'ה תא דובעל רשפאש רמא רימזוקמ לאקזחי יבר ק"סה
.ה"בקהב תוקיבדו הבושתה לכיה לא רתויב םדאה תא האיבמ וז ךרדו ,החמשו
.וז תוקיבדב םישנא דוע ףתשל א"א ןכש ,הבשחמ ידי לע תוקיבדב ןורסח שי...
םלוא ,תוקיבדל םירשקנו םיבחסנ םישנא דועש התלעמ ,רוביד י"ע תוקיבדבו
.םרוג רובידהש דוריפה אוה ןורסחה
אוה ןכש ,םישנא דוע בחוס םג הז .ןורסח ףא אלל תולעמה יתש תא שי ןוגינב
וב קמעתהל ןתינ אלא ,דוריפ םרוגש רובידב אל אוה ינש דצמו ,םירחא ביהלמ
.ה"בקהב תוקיבדל עיגהלו קומע
('טי-'חי ידומע ,"םישודקמ ראפ" םיליהתל המדקה)

:א"טילש ץיזדוממ ר"ומדאה

טוקליב [אתיא] ...הרמזו הריש ךותמ ללפתהל יוארו ךרצנד "אזר חנעפ"ב אבומ
רגת יתארק זאב ,השמ רמא ?"זא"ב המל ,השמ רישי זא (א"מר 'פ תומש) ינועמש
ןקתמ ינא ןושלב וב יתחרסש ןושלב ,"הערפ לא יתאב זאמו" 'אנש ה"בקה ינפל
המ דגנל םיה תרישב ןוקיתה שרושו תוימינפה והמ ד"ליו .כ"ע ,ךתוא סלקאו
.אדירג תוהז םילימב ךא םירבדה רושיק ןיא אהד ,הערפל ותאיבב םגפש

תנבה יאב יוה ,"הערפ לא יתאב זאמ" ה"בקה ינפל ותינורטב השמ םגפד אלא
תא שיחתש ,דובעשה תדבכהב ןומט השרשו הלואגה תליחת לכש ,ארובה תגהנה
,ץק אלל דובעשה תדבכהב אלא הזוח וניאש רגת הרק ךכלו ,הרהמב םירצמ תלואג
,םימיה תירחאב הדיתעה הלואגה לע וסוליקו ותרישב ,םיה תפש לע תאז ןקיתו
הנהכו הנהכ דוע ורבעיש ףא לע ,(מ"שו י"שר ש"ע) ל"תעל - "רישי זא"
.ןימיה ץקל הלואגה לש התליחת שרשומ ןאכו תויה ,תויולגו םידובעש

(ח"נשת ,ןנחתאו תשרפ ,"אתיירוא ירמאמ")

:רהוז ינוקת

אנוגנב אתולג וגמ ןיקלס לארשי ,אנוגנב אתניכש ,אנוגנב אתיירוא
.[הניגנב תולגמ םיאצוי לארשיו ,הניגנב הניכשה ,הניגנב הרותה]

('אכ ןוקת ,רהוז ינוקת)

:ירושג ןועמש ריאמ 'ר

ידכב אל .תידוהיה המשנה לש םירישה ריש ,תודהיה לש טויפה איה תודיסחה
תומלועל דיסחה םמורתמ הרישב .תודיסחב ןושאר םוקמ הניגנהו הרישה תספות
םלוע לעמ ףחרמה לכב גזמתמו דובכה אסכו הניכשה יפנכל עיגמ ,םינוילעה
.םינותנ ונא ובש ,עבטה

('טי-'חי 'מע ,"תודיסחב דוקירהו ןוגינה")


  -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע