ישפוח םוגרתב
הגומ אל
   ד"סב
התיירוא ירמאמ

להקיו תשרפ
םינינע ןכות לא הרזחברשא רבדה הז רמאל י"נב תדע לכ לא השמ רמאיו 'וגו השמ להקיו
.('ד 'א ה"ל) רמאל 'ה הוצ

(ט"ל ה"ל) .השמ ינפלמ י"נב תדע לכ ואציו

תדע לכ תא השמ ליהקהש ןויכד ,"רמאל" והמ 'קהו הרותה ישרפמ ומידקה רבכ
אל רבד ןושלבש ,רבדה הז שגדה והמ דועו .ימל רמאל כ"א ,םהילא רבידו י"נב
םיוסמ רבד לע הרומ רבדה הז ןושלה ירהש ,םירבדה ולא ןושלב אלא ונאצמ
.השמ ינפלמ י"נב תאיצי רופסב הרותה תנווכ המ ,ושקה דועו ,והמו

םהילע ףסותנ "הכ"ב םיאבנתמ ויה םיאיבנה לכ ('א תוטמ ירפס) אתיאד ל"יו
.הריאמה הירלקפסא הז הזד אתיא 'מגבו "הז"ב אבנתנש וניבר השמ

,הרות ןתמ תניחבב היה לארשי להק לכ ינפל ודמעב ןאכ ה"ערשמד רמול רשפאו
דימ חיכונש ומכ ת"תמ תניחבב היה ה"ערשמ םלועלד חיכוהל שי תוללכב ירהד
הרובגה ידמ םהילע תווצל י"נב תדע להק לכ ינפל ודמעב ןאכש אלא ,ד"סב
,ה"ערשמב הניחב ותוא ררועתנ

םינומש ר"ת (.ח"כ הכוס) 'מגב אתיאד ה"ע וניבר השמב וז הניחב חיכונו
השמכ הניכש ןהילע הרשתש ןייואר ןהמ םישולש ,ןקזה ללהל ול ויה םידימלת
לודג ןינוניב ןירשע ,ןונ ןב עשוהיכ המח ןהל דומעתש ןייואר םישולש ,וניבר
לע וילע ורמא ,יאכז ןב ןנחוי 'ר ןלוכבש ןטק לאיזוע ןב ןתנוי ןלוכבש
םלוכבש ןטקד רחאמ יכו ,'וכו תודגא תוכלה ארמג הנשמו ארקמ חינה אלש ז"ביר
העשב לאיזוע ןב ןתנוי 'ר לע וילע ורמא ,המכו המכ תחא לע םלוכבש לודג ןכ
ןינעה ראבמ ,לכ ה"דותבו .ףרשנ וילע חרופש ףוע לכ הרותב קסועו בשויש
לודגד ירה ."שאב הרות הנתנש יניסב םתניתנכ םיחמש םירבדהש" ל"זו הפירשב
'ר דימלתה םא 'קה ימלשוריבו ,ת"תמ תניחבב אוה הרות דמולש העשב הרותב
ףאש הזב ותולדג ברהד 'ית ק"הפסבו) ,ובר תגרד המ כ"א ךכ לאיזוע ןב ןתנוי
םייקתמ היהו ,תאז לכ ריתסהל היה ותלוכיב מ"מ ,ףרשנ וילעמ חרופש ףוע לכש
,ףרשנ היה וילעמ חרופש ףוע לכ דימלתהד 'ית ימלשוריבו (בל םישמ ןיאב
דמעש ה"ערשמ כ"או .ףרשנ היה תומא 'דמ הלעמל ףא ,ברהו תומא 'ד ךותב אקווד
תניחבב היה יאדו הרובגה יפמ עמשש המ רמאל לארשי תדע להק לכ ינפל ןאכ
.ת"תמ

רבדה תביס תוטשפבו "תולוקה תא םיאור םעה לכו" ביתכ הנהד חיכוהל שי דועו
ךכלו ,פ"עבש הרות תניחבב היה ,םיאור ויה אל םאש בתכבש הרות ןינע ונייה
אצמנ .בתכבש הרות ןינעב ןורסח אהי אלש תולוקה תא תוארל ףא ךירצ היה
תא םיאור םעה לכו תניחבב היה ,בתכבש הרות תניחבב עודיכ היהש ה"ערשמש
.הרות ןתמ תניחב ,תולוקה

ויה וידחי םילהקומ ויהש וז תדחוימ העשב לארשי ללכ ףאד חיכוהל שי ךדיאמו
ףאד ל"י וירבד תנווכבו ,פ"כהוי תרחממ יוהד בתכ י"שר הנהד ,ההובג הגרדב
ח"י תומש) ורתי תשרפב כ"ג ונאצמש ומכו ,פ"כהויכ םיכאלמ תניחבב ויה אתשה
תרחממ ונייה תרחממד בתכ י"שרבו םעה תא טופשל השמ בשיו תרחממ יהיו (ג"י
ונייה ,פ"כהוי תניחבב םעה תא טופשל בשיש הארנ םירבדה תנווכבו פ"כהוי
תניחבב ויה לארשי ללכש ל"י ונינינעל ףא הז ןיעכו ,ךירבדכ יתחלס תניחב
ונייהו ,תובבל בידנ ביתכ אלו "בל בידנ לכ" ל"פא והזו ,פ"כהויכ םיכאלמ
בל ,בל בידנ ךכלו ,ט"צי אלא ,ר"הצי םהב ןיאש םיכאלמ תניחבב ויהד םושמ
.אקווד דחא

רבדה הז ביתכד אהד ,ןוכנ לע תוישוקה לכ ןיבשוימ ןיארנ ל"נה לכ פ"עו
אוהש ,וניבר השמ ונייה ,הריאמה אירלקפסא הז הז 'מגב אתיאדכ שיגדהל
רבדה הז (פ"עבש הרות םתועמשמ םירבדה הלאד) בתכבש הרות תניחב ת"תמ תניחבב
ינפל וז העשב ויה םלוכ לארשי ללכ אהו ימל רמאל ונהמתו ,רמאל 'ה הוצ רשא
ק"הותה תנווכ המ דוע ונישקהד התריבחב תצרותמ אדחד ,רמול רשפאו ,השמ
תדע להק לכ ודמעש העשבד ףאד ,הארנו ,השמ ינפלמ לארשי תדע לכ ואציו הרמאב
ה"ערשמ מ"מ ,םיכאלמ תגרד ידכ דע ההובג הניחבב םלוכ ויה השמ ינפל לארשי
לבא ,םתגרדל ועיגה הז תוכזבד וינפל םידמועו וידחי םלוכש העשב הז לכד ששח
לכ וכליו ואציש רחאש ,"רמאל" םהל רמא ךכל םתגרדמ ולפי וינפלמ ואציש העשב
.'ה רבדב וקזחתיו ומצעל דחא לכ ורמאיו וכישמי ולהאל שיא 
:םייונמל
תוראהו תורעה ,תומורת
3130 .ד.ת
קרב ינב
(םיעמושה דחא י"ע בתכנ) "דימת שא" ןוכמ י"ע ל"וי
ץי'זדומ ידיסחד
ם-י 5527 .ד.ת -ל תורעה
ץיזדומ תודסומ"ל © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע