ד"סב


ל"קוצז ץיזדוממ בואט ןד לארשי יבר


Reb Yisrael Dan Shlita, the Modzitzer Rebbe

 
.ןילופ תריב אשרוב ח"פרת תנשב דלונ א"טילש ןד לארשי יבר ר"ומדאה
אשנ י"שת תנשב . וירוה םע הצרא הלע 7 ןב דלי אוהו ו"צרת תנשב
,קוטסילאיבמ ל"צז יקציבורדיש ןרהא לאומש ברה לש ותב לחר תא השיאל
בשוי ןנסו ,ןילופב לארשי תדוגא ישארמ היהש םימש אריו םכח דימלת
.לארשי ץראב לארשי תדוגא שאר
ר"ומדאה דיחיה ונב שרי , ל"צז "שא ירמא"ה ר"ומדאה לש ומוקמ תא
.א"טילש בואט ןד לארשי יבר
וילע לבק רשאכ תאש רתיב התלגתה הרותה ינמכמ לכב הברה ותואיקב
רמוא אוה ויתונחלושב .ויבא תריטפ רחאל , תור"ומדאה לוע תא
.ויעמוש ןזואל םימיענו םיברע הרות ירבד
.ויבא ירוגמ םוקמב ביבא לת ריעב ותדע תא גיהנה םינש רפסמ
.קרב ינבב וידיסח י"ע םיקהש שדחה ןינבל רבע ה"נשת רמועב ג"לבו
.לארשיב םיבר םיתבל ורדח רבכ םהמ םיברו םינוגינ רבחמ אוה םג ויתובאכ
,הרותה ילודג תצעומב רבחכ שמשמו רוביצ יניינעב דאמ ליעפ יברה
.תופיקתב ותעד תעמשנ םש
 -ל תורעה
בואט שריה © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע