ד"סב

שודקה ןרמ
ל"צז ץיזדוממ בואט לארשי יבר
Reb Yisrael of Modzitz zt"l

 
אוה .ותניגנ חכב ידוהיה םלועה תא אילפה ןואגו ןדמל היהש לארשי יבר
שפנ תממורמה ותניגנ חוכב ןוועמ בישה םיבר םיפלאו ארדב דח היה
.םימשבש םהיבא לא םינב בל הבישמו

,זניו'צארב ט"רת תנשב דלונ ,ושודקו לארשי רוא ,לודגה ונבר
.רימזוקמ אשידק אבסה לש וייחב

.ביהרמה ולוקב םג אלא ,םילודגה ויתונורשכב קר אל ןייטצה דלי ונדועב
הרותה לע ונתוח תיבב בשי םינש ו"טו ערבאד תינברה ותשא תא אשנ ד"י ןב
ורפסב) הניגנב תולוקה םלוס תא דמל תימצע ךרדב .הדובעה לעו
רשקמ אוה ובו "ץראה תרמזמ וחק" קוספה לע קימעמ רמאמ 'לארשי ירבד"
תכלה יבכוכ תעבשו תישארב ימי תעבש םע הקיסומה לש םינוטה העבש תא
.ךכמ דמלנה לכשהה רסומו

דורגנוויא רצבמ תברקב הלסיוה רהנ לע תנכושה ץיזדומל רבע ונבר
ןג םע רדהנ תיב יברל ומיקה םידיסחה .הרייע-קפס-רפכ-קפס זא התיהש
םירעה תחאל התיה הרייעה .גשומל ץיזדומ םשה תא ךפה אוה .ביבסמ
.ןילופב רתויב תומסרופמה

םתוא רישל םידיסחה תא דמילו םתוא רש ,םינוגינה תא ומצעב רביח יברה
.ןילופ לכב וצופנ ץיזדומ ינוגנ .
םידחוימ םיזמרו תדחוימ השודק םהב התיה .םיבר םינווג םיפיקמ וינוגנ
.םתניתנכ םתוא רישל דיפקה יברהש
העשל דע םימעפלו הלילב רחואמ קר לבקמ יברה היה םידיסחה תא
.תוצח רחא שלש
ומכ ,דחוימ םשל םינוגינ המכ וכז ,דאמ םיצופנ ויה וינוגינ לכש ףא
ןוגנ ,השרווב הנושארה םלועה תמחלמ ימיב רבוחש "תיב ירסוחמל ןוגינה"
העש ,ןילרבב ג"ערת תנשב רבוחש תובב םייתשו םישלש ןב "הרכזא"
תראופמה ןילרב תא ותוארב יברה .ולגר תא חתינ סלארשי 'פורפהש
וזכ תוקיבדב היה יברה ."הימהאו םיקלא הרכזא" תא רישל לחה
.וירוסי תא ללכ שיגרה אלש

יזנגל ותמשנ הקלתסנשכ ,םינורחאה ויעגרל שממ דע ונממ רס אל הניגנה חכ
המיענה לעו וינוגינ לע וינפב רזח ונב .א"פרת ולסכב ג"י םויב םימורמ
.ע'יז .ותמשנ הקלתסנ ןוגינבו םיארונ םימיל הליפתה חסונ לש

ריזחהל הניגנה לש החכ לודגש לארשי יבר רמוא ויתוחישמ תחאב
הניגנ הלודג םולכ ,םיעמושה דחא ולאששמ .םימשבש םהיבאל לארשי תובל
,לשמ ךל לושמא : קידצה ובישה ? םיארי ירפסו רסומ ירפס לש םחוכמ
,ןעש לש ונולחב הארו ריעל אבש םייחיר לעב רפכ ןבל ? המוד רבדה המל
ןועשה תא תונקל ירפכה שקיב ,ומוקב םדאה תא ררועמה ,ררועמ ןועש
ךתנחטב ירהו קוקז ךנה ררועמ ןועשל :רכומה ךחיג .םוי לש ורקבב וררועיש
ךריעי םולכ ,ךוריעי אל הלא םאו תומלוע םישיערמה םינפואו םילגלג -
םניא - םהב ינא ליגרש םינפואו םילגלג ,ןכא :ירפכה ובישה .ןועשה
.ינררועי אוה . וב ליגר יניאש ןועשה לוצלצ םלוא ,יתוא םיררועמ
.ןבומ לשמנהו

שפנה תואמצעב ,םורו תוכזב תונייטצמ ויתוריצי" :דעוה ויתוניגנמ לע
: יא'ציזדומה ןילקרטה םינפב ןושאר דעצ ךתושע םעש אלפ ןיאו
הלוע ךנה םירשנ יפתכ לעכו םייפנכ ךל תוחמוצ וליאכ
."תולכ דע םמורתמו

םייח יבר ,ץיזדוממ רזעלא הידידי לואש יבר ר"ומדא ןרמ ומוקמ אלממ :וינב
,קרוי וינ - ץיזדוממ יבצ קחצי יבר .ונבר לש רוכבה ונב - בור'זואמ לאקזחי
.השרוו תליהק ישארמ - בואט דוד בקעי יבר

,רבע הנממו םודארב ונבר בשי הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב
.השרוול ,ותנקז תעל

- אתיירוא יללכ "לארשי ירבד" : םירפסב ונבר לש השודקה ותרות
ןילבול - תישארב לע 'לארשי ירבד" ;א"צרת קרוי-וינ ,א"סרת ןילבול
לארשי ירבד .ץ"רת בוקירטויפ - ארקמ ,ב"ערת השרוו - תומש ,א"סרת
.מ"דשת ת"הע לארשי ירבד ןכו קרוי וינ ת"הע

םע דחי ,ח"צרת קצובוטוא - חספ לש הדגה לע לארשי ירבד ספדנ ןכ
.ומוקמ אלממ ונב לש "הכרב אשי"

.ויתוניגנממ המכ לש םיות וספדנ ןכ -ל תורעה
בואט שריה © תורומש תויוכזה לכ
בואט שריה :ךרוע